نمرات قرآنی 177

 958

یکشنبه ۲۲, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 172

 883

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 157

 770

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 166

 839

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 152

 816

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمراتکارورزی159

 828

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی144

 779

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 150

 850

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز 165

 811

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm170 مشهد

 811

سه شنبه ۳۰, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه و بهداشت 148

 873

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بازی 164

 836

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کتبی قرآن 156

 842

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرا ت واحد کار 152

 867

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 160

 1498

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 152

 849

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی 167

 919

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه 147

 818

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات زبان آموزی 147

 832

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز 156

 782

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بهارستان

 841

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات158

 861

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه160

 869

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات161

 851

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm162 قائمشهر

 929

یکشنبه ۲۰, فروردین ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 1126

پنجشنبه ۲۶, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm144

 992

دوشنبه ۲۳, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm170

 1000

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm163

 895

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm157

 936

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 899

چهارشنبه ۱۸, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 973

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm159

 1013

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm152

 966

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 919

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 982

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm148

 897

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm147

 944

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm117

 863

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 1117

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 1026

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 1042

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 1120

یکشنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 1126

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 1077

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 1222

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 148

 1245

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 1185

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm143

 1568

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 1046

شنبه ۰۴, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119 قرآنی

 1171

یکشنبه ۲۸, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی146

 1216

شنبه ۱۳, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm151 مشهد

 1225

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 136

 1165

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 143

 1420

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 1272

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119

 1272

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 117

 1280

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 115

 1219

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 1209

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 1145

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 1197

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 1190

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm129

 1184

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 1191

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 1254

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm130

 1223

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 1187

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm135

 1138

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm122

 1174

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 1159

شنبه ۰۸, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه131

 1247

شنبه ۰۱, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی116

 1283

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی115

 1877

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی همدانtm139

 1173

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی ارومیهtm137

 1128

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیهtm126

 1162

شنبه ۱۷, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات قرآن131

 1343

یکشنبه ۱۱, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 1486

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 1503

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 1413

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 1317

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 1582

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm135

 1291

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات133

 1562

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات122

 1283

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 130

 1464

پنجشنبه ۰۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 131

 1421

چهارشنبه ۰۳, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 124

 1966

سه شنبه ۰۲, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

TM111مشهد

 1573

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 128

 1422

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

135

 1015

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 116

 1465

شنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 1445

چهارشنبه ۲۰, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 1416

شنبه ۱۶, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm125

 1289

چهارشنبه ۱۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm124

 1505

سه شنبه ۱۵, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm97

 1394

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm111

 1430

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسی tm115

 1559

چهارشنبه ۱۲, خرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm113

 1694

پنجشنبه ۲۳, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

اعیاد شعبانیه گرامی باد

 1484

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm103

 1687

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

استاد گرامی روزت مبارک

 1483

یکشنبه ۱۲, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنیtm104

 1685

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنیtm84 همدان

 1190

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تک دوره قرآنی tm114

 1734

پنجشنبه ۲۶, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm103

 1813

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm113

 1706

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره واحدکار و بازی tm105

 1808

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره واحدکار و بازی tm93

 1590

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm92

 1555

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm89

 1628

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm106

 2121

یکشنبه ۱۶, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm93

 1931

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm90

 1874

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm99

 1979

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm104

 1844

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm90

 1954

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1905

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره روانشناسی tm104

 2011

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm108 تبریز

 1926

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1864

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm90

 1916

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات روانشناسی tm103

 1944

شنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm93

 1988

دوشنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm86

 1933

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm87

 1851

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm92

 1961

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm91

 2028

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 1942

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرانیtm100

 1948

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm89

 1985

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm90

 2111

پنجشنبه ۲۴, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

 1491

یکشنبه ۱۳, دی ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر میزبان شرکت کنندگان آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm79

 2087

دوشنبه ۳۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 2303

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm85

 2188

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm93

 2247

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm92

 1979

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm85

 2130

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات روانشناسی tm93

 2087

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی tm90

 2084

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات قرآنی tm79

 2394

دوشنبه ۱۸, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات نمایش خلاق tm85

 1704

شنبه ۰۹, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...دوره های مربیگری قرآن کودکان در شاهچراغ برگزار شد

 2124

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

برگزاری دوره تربیت مربی قرآن کودکان در شیراز

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm77

 2212

دوشنبه ۱۳, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات تک دوره قرآنی tm87

 2032

چهارشنبه ۰۱, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد کودک

 1980

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر ، ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد و کودک از تاریخ 23 لغایت 26 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و دارالقرآن خانه کارگر برای سومین بار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت .

ادامه مطلب...

گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر از نمایشگاه MBC

 1910

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر که سومین دوره حضور خود را در نمایشگاه ماد نوزاد کودک سپری میکند ٬ هم اکنون در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ٬ جنب درب ورودی سالن ۳۸a ٬ ( فضای باز ) خدمات خود را با احترام و افتخار ارائه می نماید.

ادامه مطلب...

طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی MBC

 2328

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

تنها غرفه قرآنی نمایشگاه مادر نوزاد کودک ، دارالقرآن خانه کارگر واقع در جنب سالن 38 ( فضای باز ) می باشد .

ادامه مطلب...
جلسه مدیران مهد و پیش دبستان استان تهران در دارالقرآن خانه کارگر

 3511

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر ، جلسه بحث و بررسی تربیت مربیان قرآنی دوشنبه مورخ 94/6/2 در سالن همایش دارالقرآن خانه کارگر برگزار شد .

ادامه مطلب...

مادران با آموزش علم فرزند پروری به نیاز کودکان پاسخ صحیحی می دهند

 2265

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دوره های روانشناسی و تربیت مربی مهد ، با محوریت کودک و نحوه رفتار با کودکان امروزی فرصتی برای مربیان و مادران فراهم کرده که با مراحل رشد و نیازهای جسمی و به خصوص روحیات کودکان آشنا شوند و نحوه برخورد صحیح و رفتارهای آگاهانه با آنها را بیاموزند .

ادامه مطلب...

برگزاری همایش رایگان دوره های مربیگری مهد و پیش دبستان

 2624

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، همایش رایگان مربیگری مهد و پیش دبستان که در تاریخ 18/5/94 برگزار شد یکی دیگر از برنامه های هدفمند دارالقرآن خانه کارگر در راستای تربیت مربیان خلاق و کارآفرین در حوزه آموزش کودکان بود .

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm66

 2166

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm77

 2323

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

یک مربی قرآنی باید چگونگی رفتار با کودک را سرلوحه کار خود قرار دهد

 2837

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، زهرا تنها یکی از اساتید دوره های آموزشی حضوری مربیان قرآنی اظهار داشت: دوره های آموزشی استاد محسنی شامل یک دوره است و مباحث آموزشی آن شامل کار با کودک از سنین 3 تا 12 سال می باشد که این دوره ها افراد بدون تحصیلات را نیز شامل می شود. (برای خواندن مصاحبه کامل کلیک نمایید .... )

ادامه مطلب...

دوره های آمادگی تدریس مربیگری مهد و پیش دبستان

 2598

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

افرادی که دوره های تربیت مربی مهد و پیش دبستان را دراین مرکز گذرانده باشند می توانند با شرکت در دوره آمادگی مدرس این رشته و قبولی در آزمون نهایی در زمینه تدریس در این مرکز مشغول به کار شوند . علاقه مندان فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر تماس از جانب مرکز باشند . شماره تماس : 66980024-021 داخلی 981

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm66

 2087

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

صلوات

 2035

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm76 قائمشهر(2)

 2045

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm65 زنجان

 2029

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm68 اصفهان

 2188

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


ماه خوب خدا

 2172

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

طرح اعطای مدرک لیسانس به حافظان قرآن کریم

 2307

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر برای پنجمین سال متوالی اقدام به برگزاری کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم قرآ ن و حدیث نموده است .

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm73

 2105

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دروس واحدکار و بازیtm58

 2138

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm58

 2101

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm66

 2087

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...
کارگاه رایگان تربیت مربی

 2213

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آموزش های عمومی قرآن کریم "دوره های حضوری "

 2692

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

این دوره ها با هدف انس با قرآن و به صورت حضوری در قالب دوره های ترمیک و کوتاه مدت به صورت رایگان و ویژه برگزار می گردد . که جدول آن به شرح ذیل می باشد :

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm79

 2196

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm77

 2136

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


خبرنامه الکترونیکی

برای اطلاع از آخرین خبرهای سایت ایمیل خود را وارد کنید