تربیت مربی

نمرات قرآنی 171

 130

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه 160

 51

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 165

 71

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات 176

 81

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 167

 115

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 177

 132

یکشنبه ۲۲, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm178 مشهد

 96

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمراتtm181 مشهد

 79

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی مشهد

 61

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پروژه 136 مشهد

 60

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm175 مشهد

 53

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 172

 158

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 157

 96

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 166

 117

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 152

 100

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمراتکارورزی159

 106

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی144

 84

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 150

 128

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...


نمرات tm170 مشهد

 118

سه شنبه ۳۰, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه و بهداشت 148

 141

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بازی 164

 118

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کتبی قرآن 156

 124

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرا ت واحد کار 152

 130

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 160

 140

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 152

 123

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی 167

 175

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه 147

 120

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات زبان آموزی 147

 139

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز 156

 103

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بهارستان

 107

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات158

 100

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه160

 144

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات161

 120

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm162 قائمشهر

 205

یکشنبه ۲۰, فروردین ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 450

پنجشنبه ۲۶, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm144

 312

دوشنبه ۲۳, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm170

 274

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm163

 200

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm157

 187

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 246

چهارشنبه ۱۸, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 298

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm159

 272

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm152

 286

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 270

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 304

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm148

 231

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm147

 277

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm117

 198

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 289

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 228

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 254

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 387

یکشنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 388

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 307

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 464

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 148

 407

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 397

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm143

 715

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 346

شنبه ۰۴, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119 قرآنی

 390

یکشنبه ۲۸, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی146

 450

شنبه ۱۳, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm151 مشهد

 431

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 136

 387

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 143

 626

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 374

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119

 432

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 117

 463

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 115

 404

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 430

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 341

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 403

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 384

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm129

 349

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 404

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 401

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm130

 421

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 402

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm135

 328

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm122

 355

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 389

شنبه ۰۸, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه131

 433

شنبه ۰۱, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی116

 468

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی115

 414

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی همدانtm139

 386

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی ارومیهtm137

 360

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیهtm126

 385

شنبه ۱۷, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات قرآن131

 537

یکشنبه ۱۱, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 700

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 610

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 625

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 541

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 709

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm135

 485

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات133

 522

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات122

 480

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 130

 597

پنجشنبه ۰۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 131

 635

چهارشنبه ۰۳, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 124

 1141

سه شنبه ۰۲, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

TM111مشهد

 623

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 128

 593

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

135

 405

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 116

 623

شنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 646

چهارشنبه ۲۰, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 626

شنبه ۱۶, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm125

 591

چهارشنبه ۱۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm124

 741

سه شنبه ۱۵, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm97

 634

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm111

 627

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسی tm115

 761

چهارشنبه ۱۲, خرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm113

 875

پنجشنبه ۲۳, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

اعیاد شعبانیه گرامی باد

 720

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm103

 866

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm107

 957

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

استاد گرامی روزت مبارک

 692

یکشنبه ۱۲, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنیtm104

 804

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنیtm84 همدان

 552

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تک دوره قرآنی tm114

 880

پنجشنبه ۲۶, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm103

 902

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm113

 943

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره واحدکار و بازی tm105

 948

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره واحدکار و بازی tm93

 826

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm92

 778

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm89

 788

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm106

 1306

یکشنبه ۱۶, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm93

 1132

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm90

 1150

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm99

 1262

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm104

 1037

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm90

 1180

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1146

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره روانشناسی tm104

 1107

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm108 تبریز

 1105

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1114

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm90

 1142

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات روانشناسی tm103

 1186

شنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm93

 1216

دوشنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm86

 1112

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm87

 1085

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm92

 1201

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm91

 1242

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 1156

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرانیtm100

 1160

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm89

 1142

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm90

 1269

پنجشنبه ۲۴, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

 916

یکشنبه ۱۳, دی ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر میزبان شرکت کنندگان آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm79

 1305

دوشنبه ۳۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 1481

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm85

 1356

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm93

 1316

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm92

 1257

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm85

 1369

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات روانشناسی tm93

 1289

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی tm90

 1289

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات قرآنی tm79

 1605

دوشنبه ۱۸, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات نمایش خلاق tm85

 1150

شنبه ۰۹, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...دوره های مربیگری قرآن کودکان در شاهچراغ برگزار شد

 1428

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

برگزاری دوره تربیت مربی قرآن کودکان در شیراز

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm77

 1530

دوشنبه ۱۳, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات تک دوره قرآنی tm87

 1366

چهارشنبه ۰۱, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد کودک

 1338

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر ، ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد و کودک از تاریخ 23 لغایت 26 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و دارالقرآن خانه کارگر برای سومین بار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت .

ادامه مطلب...

گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر از نمایشگاه MBC

 1237

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر که سومین دوره حضور خود را در نمایشگاه ماد نوزاد کودک سپری میکند ٬ هم اکنون در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ٬ جنب درب ورودی سالن ۳۸a ٬ ( فضای باز ) خدمات خود را با احترام و افتخار ارائه می نماید.

ادامه مطلب...

طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی MBC

 1581

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

تنها غرفه قرآنی نمایشگاه مادر نوزاد کودک ، دارالقرآن خانه کارگر واقع در جنب سالن 38 ( فضای باز ) می باشد .

ادامه مطلب...
جلسه مدیران مهد و پیش دبستان استان تهران در دارالقرآن خانه کارگر

 2263

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر ، جلسه بحث و بررسی تربیت مربیان قرآنی دوشنبه مورخ 94/6/2 در سالن همایش دارالقرآن خانه کارگر برگزار شد .

ادامه مطلب...

مادران با آموزش علم فرزند پروری به نیاز کودکان پاسخ صحیحی می دهند

 1511

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دوره های روانشناسی و تربیت مربی مهد ، با محوریت کودک و نحوه رفتار با کودکان امروزی فرصتی برای مربیان و مادران فراهم کرده که با مراحل رشد و نیازهای جسمی و به خصوص روحیات کودکان آشنا شوند و نحوه برخورد صحیح و رفتارهای آگاهانه با آنها را بیاموزند .

ادامه مطلب...

برگزاری همایش رایگان دوره های مربیگری مهد و پیش دبستان

 1865

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، همایش رایگان مربیگری مهد و پیش دبستان که در تاریخ 18/5/94 برگزار شد یکی دیگر از برنامه های هدفمند دارالقرآن خانه کارگر در راستای تربیت مربیان خلاق و کارآفرین در حوزه آموزش کودکان بود .

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm66

 1558

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm77

 1784

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

یک مربی قرآنی باید چگونگی رفتار با کودک را سرلوحه کار خود قرار دهد

 1999

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، زهرا تنها یکی از اساتید دوره های آموزشی حضوری مربیان قرآنی اظهار داشت: دوره های آموزشی استاد محسنی شامل یک دوره است و مباحث آموزشی آن شامل کار با کودک از سنین 3 تا 12 سال می باشد که این دوره ها افراد بدون تحصیلات را نیز شامل می شود. (برای خواندن مصاحبه کامل کلیک نمایید .... )

ادامه مطلب...

دوره های آمادگی تدریس مربیگری مهد و پیش دبستان

 1896

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

افرادی که دوره های تربیت مربی مهد و پیش دبستان را دراین مرکز گذرانده باشند می توانند با شرکت در دوره آمادگی مدرس این رشته و قبولی در آزمون نهایی در زمینه تدریس در این مرکز مشغول به کار شوند . علاقه مندان فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر تماس از جانب مرکز باشند . شماره تماس : 66980024-021 داخلی 981

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm66

 1486

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

صلوات

 1398

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm76 قائمشهر(2)

 1429

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm65 زنجان

 1487

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm68 اصفهان

 1586

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


ماه خوب خدا

 1575

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

طرح اعطای مدرک لیسانس به حافظان قرآن کریم

 1724

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر برای پنجمین سال متوالی اقدام به برگزاری کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم قرآ ن و حدیث نموده است .

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm73

 1535

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دروس واحدکار و بازیtm58

 1562

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm58

 1512

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm66

 1538

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات روانشناسی tm107

 1201

سه شنبه ۱۸, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


کارگاه رایگان تربیت مربی

 1656

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آموزش های عمومی قرآن کریم "دوره های حضوری "

 2098

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

این دوره ها با هدف انس با قرآن و به صورت حضوری در قالب دوره های ترمیک و کوتاه مدت به صورت رایگان و ویژه برگزار می گردد . که جدول آن به شرح ذیل می باشد :

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm79

 1416

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm77

 1469

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره روانشناسی tm105

 1112

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

خبرنامه الکترونیکی

برای اطلاع از آخرین خبرهای سایت ایمیل خود را وارد کنید