تربیت مربی

نمرات tm178 مشهد

 9

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمراتtm181 مشهد

 14

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی مشهد

 8

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پروژه 136 مشهد

 6

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm175 مشهد

 6

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 172

 64

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 157

 27

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 166

 35

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 152

 32

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمراتکارورزی159

 39

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی144

 23

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 150

 56

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...


نمرات tm170 مشهد

 69

سه شنبه ۳۰, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه و بهداشت 148

 86

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بازی 164

 52

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کتبی قرآن 156

 73

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرا ت واحد کار 152

 74

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 160

 85

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 152

 70

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی 167

 119

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه 147

 63

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات زبان آموزی 147

 86

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز 156

 58

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بهارستان

 60

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات158

 44

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه160

 82

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات161

 59

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm162 قائمشهر

 165

یکشنبه ۲۰, فروردین ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 415

پنجشنبه ۲۶, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm144

 272

دوشنبه ۲۳, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm170

 224

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm163

 162

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm157

 160

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 212

چهارشنبه ۱۸, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 258

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm159

 225

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm152

 243

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 208

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 248

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm148

 185

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm147

 236

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm117

 163

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 254

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 190

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 217

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 336

یکشنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 341

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 260

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 414

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 148

 356

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 342

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm143

 640

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 314

شنبه ۰۴, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119 قرآنی

 346

یکشنبه ۲۸, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی146

 411

شنبه ۱۳, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm151 مشهد

 393

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 136

 339

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 143

 586

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 328

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119

 385

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 117

 413

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 115

 359

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 392

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 293

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 346

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 329

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm129

 297

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 358

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 353

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm130

 375

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 353

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm135

 286

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm122

 309

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 356

شنبه ۰۸, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه131

 408

شنبه ۰۱, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی116

 428

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی115

 380

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی همدانtm139

 346

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی ارومیهtm137

 336

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیهtm126

 353

شنبه ۱۷, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات قرآن131

 498

یکشنبه ۱۱, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 646

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 558

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 588

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 503

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 660

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm135

 444

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات133

 479

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات122

 441

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 130

 552

پنجشنبه ۰۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 131

 599

چهارشنبه ۰۳, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 124

 1087

سه شنبه ۰۲, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

TM111مشهد

 559

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 128

 529

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

135

 350

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 116

 571

شنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 592

چهارشنبه ۲۰, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 562

شنبه ۱۶, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm125

 536

چهارشنبه ۱۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm124

 681

سه شنبه ۱۵, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm97

 582

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm111

 571

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسی tm115

 707

چهارشنبه ۱۲, خرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm113

 813

پنجشنبه ۲۳, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

اعیاد شعبانیه گرامی باد

 664

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm103

 806

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm107

 901

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

استاد گرامی روزت مبارک

 640

یکشنبه ۱۲, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنیtm104

 754

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنیtm84 همدان

 523

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تک دوره قرآنی tm114

 820

پنجشنبه ۲۶, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm103

 854

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm113

 886

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره واحدکار و بازی tm105

 871

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره واحدکار و بازی tm93

 765

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm92

 719

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm89

 723

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm106

 1241

یکشنبه ۱۶, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm93

 1061

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm90

 1090

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm99

 1205

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm104

 981

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm90

 1098

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1078

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره روانشناسی tm104

 1038

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm108 تبریز

 1052

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1048

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm90

 1088

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات روانشناسی tm103

 1119

شنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm93

 1140

دوشنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm86

 1052

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm87

 1034

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm92

 1152

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm91

 1182

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 1103

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرانیtm100

 1111

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm89

 1086

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm90

 1213

پنجشنبه ۲۴, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

 878

یکشنبه ۱۳, دی ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر میزبان شرکت کنندگان آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm79

 1243

دوشنبه ۳۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 1415

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm85

 1302

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm93

 1251

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm92

 1204

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm85

 1303

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات روانشناسی tm93

 1233

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی tm90

 1245

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات قرآنی tm79

 1554

دوشنبه ۱۸, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات نمایش خلاق tm85

 1110

شنبه ۰۹, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...دوره های مربیگری قرآن کودکان در شاهچراغ برگزار شد

 1354

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

برگزاری دوره تربیت مربی قرآن کودکان در شیراز

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm77

 1481

دوشنبه ۱۳, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات تک دوره قرآنی tm87

 1331

چهارشنبه ۰۱, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد کودک

 1291

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر ، ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد و کودک از تاریخ 23 لغایت 26 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و دارالقرآن خانه کارگر برای سومین بار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت .

ادامه مطلب...

گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر از نمایشگاه MBC

 1200

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر که سومین دوره حضور خود را در نمایشگاه ماد نوزاد کودک سپری میکند ٬ هم اکنون در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ٬ جنب درب ورودی سالن ۳۸a ٬ ( فضای باز ) خدمات خود را با احترام و افتخار ارائه می نماید.

ادامه مطلب...

طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی MBC

 1541

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

تنها غرفه قرآنی نمایشگاه مادر نوزاد کودک ، دارالقرآن خانه کارگر واقع در جنب سالن 38 ( فضای باز ) می باشد .

ادامه مطلب...
جلسه مدیران مهد و پیش دبستان استان تهران در دارالقرآن خانه کارگر

 2171

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر ، جلسه بحث و بررسی تربیت مربیان قرآنی دوشنبه مورخ 94/6/2 در سالن همایش دارالقرآن خانه کارگر برگزار شد .

ادامه مطلب...

مادران با آموزش علم فرزند پروری به نیاز کودکان پاسخ صحیحی می دهند

 1470

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دوره های روانشناسی و تربیت مربی مهد ، با محوریت کودک و نحوه رفتار با کودکان امروزی فرصتی برای مربیان و مادران فراهم کرده که با مراحل رشد و نیازهای جسمی و به خصوص روحیات کودکان آشنا شوند و نحوه برخورد صحیح و رفتارهای آگاهانه با آنها را بیاموزند .

ادامه مطلب...

برگزاری همایش رایگان دوره های مربیگری مهد و پیش دبستان

 1806

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، همایش رایگان مربیگری مهد و پیش دبستان که در تاریخ 18/5/94 برگزار شد یکی دیگر از برنامه های هدفمند دارالقرآن خانه کارگر در راستای تربیت مربیان خلاق و کارآفرین در حوزه آموزش کودکان بود .

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm66

 1509

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm77

 1746

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

یک مربی قرآنی باید چگونگی رفتار با کودک را سرلوحه کار خود قرار دهد

 1856

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، زهرا تنها یکی از اساتید دوره های آموزشی حضوری مربیان قرآنی اظهار داشت: دوره های آموزشی استاد محسنی شامل یک دوره است و مباحث آموزشی آن شامل کار با کودک از سنین 3 تا 12 سال می باشد که این دوره ها افراد بدون تحصیلات را نیز شامل می شود. (برای خواندن مصاحبه کامل کلیک نمایید .... )

ادامه مطلب...

دوره های آمادگی تدریس مربیگری مهد و پیش دبستان

 1829

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

افرادی که دوره های تربیت مربی مهد و پیش دبستان را دراین مرکز گذرانده باشند می توانند با شرکت در دوره آمادگی مدرس این رشته و قبولی در آزمون نهایی در زمینه تدریس در این مرکز مشغول به کار شوند . علاقه مندان فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر تماس از جانب مرکز باشند . شماره تماس : 66980024-021 داخلی 981

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm66

 1455

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

صلوات

 1372

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm76 قائمشهر(2)

 1399

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm65 زنجان

 1453

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm68 اصفهان

 1539

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


ماه خوب خدا

 1535

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

طرح اعطای مدرک لیسانس به حافظان قرآن کریم

 1686

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر برای پنجمین سال متوالی اقدام به برگزاری کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم قرآ ن و حدیث نموده است .

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm73

 1499

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دروس واحدکار و بازیtm58

 1518

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm58

 1474

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm66

 1502

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات روانشناسی tm107

 1137

سه شنبه ۱۸, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


کارگاه رایگان تربیت مربی

 1607

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آموزش های عمومی قرآن کریم "دوره های حضوری "

 2065

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

این دوره ها با هدف انس با قرآن و به صورت حضوری در قالب دوره های ترمیک و کوتاه مدت به صورت رایگان و ویژه برگزار می گردد . که جدول آن به شرح ذیل می باشد :

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm79

 1379

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm77

 1423

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره روانشناسی tm105

 1028

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

استخدام اساتید

خبرنامه الکترونیکی

برای اطلاع از آخرین خبرهای سایت ایمیل خود را وارد کنید