تربیت مربی

نمرات قرآنی 171

 471

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه 160

 269

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 165

 294

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات 176

 320

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 167

 354

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 177

 354

یکشنبه ۲۲, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm178 مشهد

 287

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمراتtm181 مشهد

 269

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی مشهد

 234

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پروژه 136 مشهد

 242

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm175 مشهد

 223

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 172

 354

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 157

 268

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 166

 290

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 152

 275

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمراتکارورزی159

 291

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی144

 258

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 150

 308

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز 165

 263

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm170 مشهد

 297

سه شنبه ۳۰, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه و بهداشت 148

 310

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بازی 164

 289

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کتبی قرآن 156

 297

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرا ت واحد کار 152

 302

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 160

 311

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 152

 287

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی 167

 342

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه 147

 286

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات زبان آموزی 147

 290

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز 156

 264

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بهارستان

 286

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات158

 268

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه160

 314

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات161

 292

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm162 قائمشهر

 380

یکشنبه ۲۰, فروردین ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 613

پنجشنبه ۲۶, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm144

 478

دوشنبه ۲۳, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm170

 433

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm163

 363

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm157

 365

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 397

چهارشنبه ۱۸, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 466

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm159

 442

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm152

 439

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 427

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 476

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm148

 400

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm147

 444

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm117

 357

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 441

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 398

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 417

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 514

یکشنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 542

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 457

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 621

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 148

 567

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 563

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm143

 891

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 479

شنبه ۰۴, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119 قرآنی

 556

یکشنبه ۲۸, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی146

 616

شنبه ۱۳, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm151 مشهد

 591

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 136

 558

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 143

 781

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 535

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119

 593

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 117

 628

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 115

 566

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 575

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 499

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 559

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 539

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm129

 504

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 558

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 590

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm130

 556

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 554

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm135

 482

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm122

 503

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 535

شنبه ۰۸, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه131

 585

شنبه ۰۱, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی116

 626

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی115

 561

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی همدانtm139

 531

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی ارومیهtm137

 505

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیهtm126

 523

شنبه ۱۷, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات قرآن131

 689

یکشنبه ۱۱, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 850

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 770

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 783

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 694

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 877

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm135

 647

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات133

 686

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات122

 631

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 130

 742

پنجشنبه ۰۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 131

 795

چهارشنبه ۰۳, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 124

 1290

سه شنبه ۰۲, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

TM111مشهد

 811

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 128

 749

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

135

 600

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 116

 771

شنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 803

چهارشنبه ۲۰, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 782

شنبه ۱۶, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm125

 731

چهارشنبه ۱۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm124

 895

سه شنبه ۱۵, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm97

 779

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm111

 798

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسی tm115

 901

چهارشنبه ۱۲, خرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm113

 1027

پنجشنبه ۲۳, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

اعیاد شعبانیه گرامی باد

 852

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm103

 1024

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm107

 1110

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

استاد گرامی روزت مبارک

 829

یکشنبه ۱۲, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنیtm104

 953

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنیtm84 همدان

 650

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تک دوره قرآنی tm114

 1016

پنجشنبه ۲۶, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm103

 1051

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm113

 1081

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره واحدکار و بازی tm105

 1095

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره واحدکار و بازی tm93

 973

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm92

 914

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm89

 934

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm106

 1464

یکشنبه ۱۶, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm93

 1284

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm90

 1290

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm99

 1407

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm104

 1175

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm90

 1329

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1297

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره روانشناسی tm104

 1252

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm108 تبریز

 1211

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1262

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm90

 1281

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات روانشناسی tm103

 1336

شنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm93

 1370

دوشنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm86

 1265

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm87

 1214

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm92

 1345

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm91

 1383

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 1296

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرانیtm100

 1306

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm89

 1307

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm90

 1418

پنجشنبه ۲۴, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

 1021

یکشنبه ۱۳, دی ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر میزبان شرکت کنندگان آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm79

 1445

دوشنبه ۳۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 1638

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm85

 1506

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm93

 1482

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm92

 1387

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm85

 1518

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات روانشناسی tm93

 1426

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی tm90

 1440

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات قرآنی tm79

 1765

دوشنبه ۱۸, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات نمایش خلاق tm85

 1248

شنبه ۰۹, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...دوره های مربیگری قرآن کودکان در شاهچراغ برگزار شد

 1564

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

برگزاری دوره تربیت مربی قرآن کودکان در شیراز

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm77

 1639

دوشنبه ۱۳, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات تک دوره قرآنی tm87

 1481

چهارشنبه ۰۱, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد کودک

 1451

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر ، ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد و کودک از تاریخ 23 لغایت 26 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و دارالقرآن خانه کارگر برای سومین بار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت .

ادامه مطلب...

گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر از نمایشگاه MBC

 1352

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر که سومین دوره حضور خود را در نمایشگاه ماد نوزاد کودک سپری میکند ٬ هم اکنون در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ٬ جنب درب ورودی سالن ۳۸a ٬ ( فضای باز ) خدمات خود را با احترام و افتخار ارائه می نماید.

ادامه مطلب...

طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی MBC

 1695

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

تنها غرفه قرآنی نمایشگاه مادر نوزاد کودک ، دارالقرآن خانه کارگر واقع در جنب سالن 38 ( فضای باز ) می باشد .

ادامه مطلب...
جلسه مدیران مهد و پیش دبستان استان تهران در دارالقرآن خانه کارگر

 2472

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر ، جلسه بحث و بررسی تربیت مربیان قرآنی دوشنبه مورخ 94/6/2 در سالن همایش دارالقرآن خانه کارگر برگزار شد .

ادامه مطلب...

مادران با آموزش علم فرزند پروری به نیاز کودکان پاسخ صحیحی می دهند

 1645

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دوره های روانشناسی و تربیت مربی مهد ، با محوریت کودک و نحوه رفتار با کودکان امروزی فرصتی برای مربیان و مادران فراهم کرده که با مراحل رشد و نیازهای جسمی و به خصوص روحیات کودکان آشنا شوند و نحوه برخورد صحیح و رفتارهای آگاهانه با آنها را بیاموزند .

ادامه مطلب...

برگزاری همایش رایگان دوره های مربیگری مهد و پیش دبستان

 1997

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، همایش رایگان مربیگری مهد و پیش دبستان که در تاریخ 18/5/94 برگزار شد یکی دیگر از برنامه های هدفمند دارالقرآن خانه کارگر در راستای تربیت مربیان خلاق و کارآفرین در حوزه آموزش کودکان بود .

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm66

 1672

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm77

 1878

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

یک مربی قرآنی باید چگونگی رفتار با کودک را سرلوحه کار خود قرار دهد

 2199

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، زهرا تنها یکی از اساتید دوره های آموزشی حضوری مربیان قرآنی اظهار داشت: دوره های آموزشی استاد محسنی شامل یک دوره است و مباحث آموزشی آن شامل کار با کودک از سنین 3 تا 12 سال می باشد که این دوره ها افراد بدون تحصیلات را نیز شامل می شود. (برای خواندن مصاحبه کامل کلیک نمایید .... )

ادامه مطلب...

دوره های آمادگی تدریس مربیگری مهد و پیش دبستان

 2037

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

افرادی که دوره های تربیت مربی مهد و پیش دبستان را دراین مرکز گذرانده باشند می توانند با شرکت در دوره آمادگی مدرس این رشته و قبولی در آزمون نهایی در زمینه تدریس در این مرکز مشغول به کار شوند . علاقه مندان فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر تماس از جانب مرکز باشند . شماره تماس : 66980024-021 داخلی 981

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm66

 1597

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

صلوات

 1505

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm76 قائمشهر(2)

 1534

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm65 زنجان

 1590

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm68 اصفهان

 1690

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


ماه خوب خدا

 1674

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

طرح اعطای مدرک لیسانس به حافظان قرآن کریم

 1828

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر برای پنجمین سال متوالی اقدام به برگزاری کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم قرآ ن و حدیث نموده است .

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm73

 1642

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دروس واحدکار و بازیtm58

 1662

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm58

 1616

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm66

 1639

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات روانشناسی tm107

 1373

سه شنبه ۱۸, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


کارگاه رایگان تربیت مربی

 1763

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آموزش های عمومی قرآن کریم "دوره های حضوری "

 2210

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

این دوره ها با هدف انس با قرآن و به صورت حضوری در قالب دوره های ترمیک و کوتاه مدت به صورت رایگان و ویژه برگزار می گردد . که جدول آن به شرح ذیل می باشد :

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm79

 1537

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm77

 1579

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره روانشناسی tm105

 1290

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

خبرنامه الکترونیکی

برای اطلاع از آخرین خبرهای سایت ایمیل خود را وارد کنید