تربیت مربی

نمرات قرآنی 171

 897

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه 160

 539

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 165

 581

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات 176

 549

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 167

 581

دوشنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 177

 592

یکشنبه ۲۲, مرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm178 مشهد

 482

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمراتtm181 مشهد

 495

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی مشهد

 450

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پروژه 136 مشهد

 458

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm175 مشهد

 423

چهارشنبه ۲۸, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 172

 554

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 157

 461

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 166

 499

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی 152

 464

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمراتکارورزی159

 505

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کارورزی144

 468

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 150

 516

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز 165

 472

جمعه ۱۶, تیر ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm170 مشهد

 482

سه شنبه ۳۰, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه و بهداشت 148

 529

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بازی 164

 520

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات کتبی قرآن 156

 500

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرا ت واحد کار 152

 522

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 160

 545

یکشنبه ۲۸, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی 152

 525

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی 167

 572

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه 147

 521

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات زبان آموزی 147

 489

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز 156

 473

سه شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات بهارستان

 518

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات158

 508

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه160

 541

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات161

 516

دوشنبه ۲۲, خرداد ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm162 قائمشهر

 607

یکشنبه ۲۰, فروردین ۱۳۹۶

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 814

پنجشنبه ۲۶, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm144

 674

دوشنبه ۲۳, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm170

 660

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm163

 574

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm157

 590

شنبه ۲۱, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 599

چهارشنبه ۱۸, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm156

 685

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm159

 725

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm152

 657

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 620

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 695

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm148

 595

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm147

 642

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm117

 555

یکشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 671

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 558

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 619

شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm149

 731

یکشنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm152

 740

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 648

سه شنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 810

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 148

 832

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm150

 773

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm143

 1140

یکشنبه ۱۹, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 147

 656

شنبه ۰۴, دی ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119 قرآنی

 747

یکشنبه ۲۸, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی146

 836

شنبه ۱۳, آذر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm151 مشهد

 827

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 136

 764

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 143

 1004

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 797

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 119

 825

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 117

 842

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 115

 768

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 774

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات139

 695

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 747

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 735

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm129

 716

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 745

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 798

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm130

 755

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 747

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm135

 661

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm122

 710

یکشنبه ۲۳, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات کرمانtm121

 702

شنبه ۰۸, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیه131

 793

شنبه ۰۱, آبان ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی116

 834

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی115

 747

شنبه ۲۴, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی همدانtm139

 709

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات قرآنی ارومیهtm137

 679

پنجشنبه ۲۲, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تغذیهtm126

 714

شنبه ۱۷, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات قرآن131

 909

یکشنبه ۱۱, مهر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm116

 1054

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm124

 1038

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm125

 978

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm126

 854

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm131

 1117

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm135

 829

چهارشنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات133

 1065

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات122

 831

یکشنبه ۱۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 130

 987

پنجشنبه ۰۴, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 131

 990

چهارشنبه ۰۳, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 124

 1503

سه شنبه ۰۲, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

TM111مشهد

 1131

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

مشهد 128

 959

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

135

 871

دوشنبه ۰۱, شهریور ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات 116

 980

شنبه ۲۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 990

چهارشنبه ۲۰, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمراتtm115

 989

شنبه ۱۶, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm125

 904

چهارشنبه ۱۳, مرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm124

 1092

سه شنبه ۱۵, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm97

 965

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات tm111

 1023

دوشنبه ۱۴, تیر ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسی tm115

 1100

چهارشنبه ۱۲, خرداد ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm113

 1228

پنجشنبه ۲۳, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

اعیاد شعبانیه گرامی باد

 1059

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm103

 1247

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm107

 1362

سه شنبه ۲۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

استاد گرامی روزت مبارک

 1016

یکشنبه ۱۲, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنیtm104

 1209

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنیtm84 همدان

 781

چهارشنبه ۰۱, اردیبهشت ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات تک دوره قرآنی tm114

 1225

پنجشنبه ۲۶, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm103

 1341

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm113

 1247

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره واحدکار و بازی tm105

 1341

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره واحدکار و بازی tm93

 1149

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm92

 1107

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm89

 1160

پنجشنبه ۱۹, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm106

 1655

یکشنبه ۱۶, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm93

 1536

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm90

 1476

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm99

 1608

شنبه ۰۱, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره روانشناسیtm104

 1402

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm90

 1556

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1514

پنجشنبه ۲۹, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره روانشناسی tm104

 1539

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm108 تبریز

 1437

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm95

 1439

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm90

 1458

چهارشنبه ۲۱, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات روانشناسی tm103

 1537

شنبه ۱۰, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm93

 1564

دوشنبه ۰۵, بهمن ۱۳۹۴

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm86

 1493

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm87

 1446

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm92

 1524

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm91

 1593

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 1524

سه شنبه ۲۹, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرانیtm100

 1528

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm89

 1559

یکشنبه ۲۷, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm90

 1704

پنجشنبه ۲۴, دی ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

 1153

یکشنبه ۱۳, دی ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر میزبان شرکت کنندگان آزمون سراسری مفاهیم قرآن کریم

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm79

 1661

دوشنبه ۳۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm94

 1876

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm85

 1749

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm93

 1805

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات پیش نیاز قرآنی tm92

 1562

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm85

 1715

چهارشنبه ۲۵, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات روانشناسی tm93

 1643

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات روانشناسی tm90

 1644

سه شنبه ۱۰, آذر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات قرآنی tm79

 1955

دوشنبه ۱۸, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات نمایش خلاق tm85

 1385

شنبه ۰۹, آبان ۱۳۹۴

ادامه مطلب...دوره های مربیگری قرآن کودکان در شاهچراغ برگزار شد

 1728

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

برگزاری دوره تربیت مربی قرآن کودکان در شیراز

ادامه مطلب...


نمرات دوره قرآنی tm77

 1798

دوشنبه ۱۳, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات تک دوره قرآنی tm87

 1618

چهارشنبه ۰۱, مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد کودک

 1565

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر ، ششمین نمایشگاه بین المللی مادر نوزاد و کودک از تاریخ 23 لغایت 26 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و دارالقرآن خانه کارگر برای سومین بار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت .

ادامه مطلب...

گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر از نمایشگاه MBC

 1493

سه شنبه ۳۱, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر که سومین دوره حضور خود را در نمایشگاه ماد نوزاد کودک سپری میکند ٬ هم اکنون در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ٬ جنب درب ورودی سالن ۳۸a ٬ ( فضای باز ) خدمات خود را با احترام و افتخار ارائه می نماید.

ادامه مطلب...

طرح ملی بانوی نور در ششمین نمایشگاه بین المللی MBC

 1899

یکشنبه ۰۳, آبان ۱۳۹۴

تنها غرفه قرآنی نمایشگاه مادر نوزاد کودک ، دارالقرآن خانه کارگر واقع در جنب سالن 38 ( فضای باز ) می باشد .

ادامه مطلب...
جلسه مدیران مهد و پیش دبستان استان تهران در دارالقرآن خانه کارگر

 2986

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش واحد نخبگان دارالقرآن خانه کارگر ، جلسه بحث و بررسی تربیت مربیان قرآنی دوشنبه مورخ 94/6/2 در سالن همایش دارالقرآن خانه کارگر برگزار شد .

ادامه مطلب...

مادران با آموزش علم فرزند پروری به نیاز کودکان پاسخ صحیحی می دهند

 1861

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دوره های روانشناسی و تربیت مربی مهد ، با محوریت کودک و نحوه رفتار با کودکان امروزی فرصتی برای مربیان و مادران فراهم کرده که با مراحل رشد و نیازهای جسمی و به خصوص روحیات کودکان آشنا شوند و نحوه برخورد صحیح و رفتارهای آگاهانه با آنها را بیاموزند .

ادامه مطلب...

برگزاری همایش رایگان دوره های مربیگری مهد و پیش دبستان

 2202

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، همایش رایگان مربیگری مهد و پیش دبستان که در تاریخ 18/5/94 برگزار شد یکی دیگر از برنامه های هدفمند دارالقرآن خانه کارگر در راستای تربیت مربیان خلاق و کارآفرین در حوزه آموزش کودکان بود .

ادامه مطلب...

نمرات دوره خلاقیت tm66

 1837

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm77

 2006

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

یک مربی قرآنی باید چگونگی رفتار با کودک را سرلوحه کار خود قرار دهد

 2441

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر، زهرا تنها یکی از اساتید دوره های آموزشی حضوری مربیان قرآنی اظهار داشت: دوره های آموزشی استاد محسنی شامل یک دوره است و مباحث آموزشی آن شامل کار با کودک از سنین 3 تا 12 سال می باشد که این دوره ها افراد بدون تحصیلات را نیز شامل می شود. (برای خواندن مصاحبه کامل کلیک نمایید .... )

ادامه مطلب...

دوره های آمادگی تدریس مربیگری مهد و پیش دبستان

 2216

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

افرادی که دوره های تربیت مربی مهد و پیش دبستان را دراین مرکز گذرانده باشند می توانند با شرکت در دوره آمادگی مدرس این رشته و قبولی در آزمون نهایی در زمینه تدریس در این مرکز مشغول به کار شوند . علاقه مندان فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر تماس از جانب مرکز باشند . شماره تماس : 66980024-021 داخلی 981

ادامه مطلب...
نمرات دوره قرآنی tm66

 1720

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

صلوات

 1658

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm76 قائمشهر(2)

 1676

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm65 زنجان

 1701

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات دوره قرآنی tm68 اصفهان

 1816

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


ماه خوب خدا

 1812

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

طرح اعطای مدرک لیسانس به حافظان قرآن کریم

 1951

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

دارالقرآن خانه کارگر برای پنجمین سال متوالی اقدام به برگزاری کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم قرآ ن و حدیث نموده است .

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm73

 1750

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دروس واحدکار و بازیtm58

 1776

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره خلاقیت tm58

 1736

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm66

 1759

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...نمرات روانشناسی tm107

 1609

سه شنبه ۱۸, اسفند ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


کارگاه رایگان تربیت مربی

 1888

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

آموزش های عمومی قرآن کریم "دوره های حضوری "

 2329

چهارشنبه ۱۸, شهریور ۱۳۹۴

این دوره ها با هدف انس با قرآن و به صورت حضوری در قالب دوره های ترمیک و کوتاه مدت به صورت رایگان و ویژه برگزار می گردد . که جدول آن به شرح ذیل می باشد :

ادامه مطلب...


نمرات آزمون روانشناسی tm79

 1793

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...

نمرات آزمون روانشناسی tm77

 1756

سه شنبه ۱۷, شهریور ۱۳۹۴

ادامه مطلب...


نمرات دوره روانشناسی tm105

 1591

دوشنبه ۲۳, فروردین ۱۳۹۵

ادامه مطلب...

خبرنامه الکترونیکی

برای اطلاع از آخرین خبرهای سایت ایمیل خود را وارد کنید