نمرات دوره قرآنی tm76 قائمشهر(2)

نمرات دوره قرآنی tm76 قائمشهر(2)
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 الهام قدیری 20 20
2 مرضیه خشتی 20 20
3 سیده طاهره حسینی 19 17
4 مریم قوامیان 19 15
5 هاجر عبادی 19 16
6 سیده فاطمه حسینی 20 19
7 زینب علایی 20 19
8 اکرم سراج 20 19
9 شفیعه چالاکی 16.5 14.5
10 سمیه باقری 17.5 19
11 ندا خوران 20 20
12 مرضیه خوش قامت 18.5 16.5
13 حلیمه عابدینی 20 19
14 سحر فضلی 20 20
15 فاطمه ولی پور 20 17
16 سکینه قربانی کردی 20 20
17 افسانه تنها 20 20
18 فاطمه احمدی 20 20
19 گلسا رستمی 18 16.5
20 خدیجه صباغی 20 20
21 زهرا سادات اطائبی 20 20
22 مریم اکبری 19 20
23 سمیه شیخلر 17 16.5
24 ام البنین رحیمی 20 19
25 الهه مظفری 20 20
26 راحله مظفری 20 19
27 نگار مرادیان 17 15.5
28 پروانه بابایی ولویی 17 15.5
29 فاطمه ستار 19 18
30 زینب روشنگر 20 20
31 فیروزه محمدزاده 20 17
32 سمیه احمدی 19 17
33 مریم کریمی 20 19
34 مهرانه حضرتی 19 15
35 فریبا جعفرزاده 17.5 17
36 اورانوس دادو 20 18