نمرات دوره قرآنی tm78(ماه رمضان)

نمرات دوره قرآنی tm78(ماه رمضان)
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی پروژه
1 زهرا خزغلی 20 20 20
2 فائزه داوری 17 19 20
3 مرضیه احمدی علی آبادی 15.5 20  
4 زهرا اسدی 17 20  
5 ساناز بابایی 12 19  
6 فائزه براتی 15 20  
7 سیده مریم قدمی 16 20 20
8 فریده ایثار بیگلو 19 20 20
9 فریبا یوسفی 17 20 20
10 زهرا یوسفی 17 20 20
11 سارا حیدری 16 20 20
12 زهرا گل      
13 فهیمه قربانی 16 20 20
14 هانیه ترکاشوند 17.5 20  
15 ناهید  پیران 10.5 18  
16 فرزانه شریفیان 20 20  
17 منصوره نادری      
18 زهرا فردوسی 14 20 20
19 فاطمه عبدیان      
20 ریحانه عباسی پور 18 20 20
21 فاطمه ایدر      
22 الهه حاجی صیفی 19 20 19
23 زینب کرمانی 18 19 20
24 کبری قلیجی 15 19 20
25 زهرا قلیجی 19.5 20 20
26 نرگس دست ورزی 18 20 20
27 معصومه دست ورزی 20 20 20
28 لیلا نوش آبادی 20 20 20
29 هانیه صلاحی 18 20  
30 فهیمه مرادی 18 20 20
31 اکرم قاسمی 17 19 20
32 شهناز محمدی