نمرات دوره خلاقیت tm77

نمرات دوره خلاقیت tm77
ردیف نام نام خانوادگي  کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم
1 زینب هدایتی   20 20 17 20
2 اعظم برجی          
3 زهرا شرفی 18 20   18 17
4 انسیه سعیدی 18 20 20 17 17
5 اکرم ساغریچی 20 20 20 19 17
6 ریحانه ابراهیمی          
7 ناهید فتحی پور 19 20 20   18
8 شمسی نیکپور     18    
9 زینب صادقی          
10 مریم حسن دوست 20 20 20 19 19
11 معصومه قزازانی 19 20 20 18 18
12 صبا دهقانی          
13 جنت نوذری 19 20 20   18
14 معصومه ابراهیم زاده خامه 18 20 20 17 17
15 زهرا غفوری ثانی 17   20 16  
16 رقیه حسنی  18 20 20 17 18
17 گل نسا مطهری 17 20 20 16 17
18 اکرم رضایی       20  
19 سارا کشاورز باحقیقت 19 20 20 20 20
20 فاطمه بابایی کیابی          
21 طاهره مرادیان   20 18   18
22 سیده معصومه کمال 20 20 20 17 18
23 فاطمه اطلسی رازلیقی 18 20 20 16 18
24 فاطمه دهقانی اشکذری          
25 منصوره سیفیانی 19.5 20 20 20 18
26 سمانه سیفیانی 18 20 20 20 19
27 مهری تشیع 19 20 20   20
28 زهرا عظیمی 17   18    
29 پریناز عزتی 18   18 20  
30 زهره غفوری   17 20 20 18 17
31 مینا چراغ زاده 18 20 18 19 17
32 فاطمه خاکباز 18 20 18 18 17
33 سمیه محمودیان 18 20