نمرات دوره روانشناسی tm75

ردیف نام نام خانوادگي  روانشناسی
1 فائزه یزدان خواه  
2 انسیه ربانی 13.5
3 رقیه محمدی  
4 نرجس بابایی کیابی 18.5
5 طاهره نشوه 20
6 زینب هدایتی  
7 زینب لازمی 19.5
8 مریم غیاثوند  
9 اعظم برجی  
10 مینا محمدی  
11 زهرا شرفی  
12 زینب السادات حسینی 20
13 فاطمه طالبی  
14 فهیمه حیدری 20
15 انسیه سعیدی  
16 اکرم ساغریچی  
17 اکرم منیری  
18 صدیقه محمدی 20
19 فاطمه عبدی 18.5
20 مریم علی رمضانی 20
21 سمانه دانش اردبیلی 19
22 کبری  محبی 19.5
23 الهه نوشینیان 17
24 مهسا فهرستی 17
25 مائده قاسم نژاد 17.5
26 فاطمه یعقوبی 20
27 ثریا  جلیلی 18
28 مهسا حبیبی 13.5
29 سمیرا قربانی 18.5
30 فائزه جوادی نژاد 17
31 سمیرا دارستانی فراهانی  
32 شایسته  علی محمدی 12.5
33 سعیده آرونی 19.5
34 ناهید بیات 20
35 سمانه طاهریان 17.5
36 منیره صبورباقرزاده 19.5
37 تارا قربانی  
38 طاهره مرادیان  
39 ریحانه ابراهیمی  
40 ناهید فتحی پور  
41 شمسی نیکپور  
42 لیلا پشت کوهی 20
43 مریم فدایی 12.5
44 معصومه چراغ 13
45 پروانه مایلی 16