نمرات آزمون دوره قرانی tm73(کتبی+شفاهی)

نمرات دوره قرانی tm73
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 معصومه  محجوبی 19 19.5
2 منصوره  آهنگری 20 17
3 سحر  شیرمحمدی ماسوله 19 15
4 فهیمه احمدی بزچلوئی 19 19.5
5 رویا سادات موسوی    
6 فهیمه  نوروزی 19 19
7 شهره تربتی مقدم 17 17
8 اکرم فرزانه    
9 سمیه  محمودی گرده رشت 20 20
10 زهرا  شهبازی 18.5 20
11 اعظم قریب رضا    
12 الهه محمداصغری 18.5 20
13 زهرا  ملک پور    
14 مریم محمدی    
15 سحر  شاهسون   14
16 اسما  حمیدان پور 19 18.25
17 آمنه  فتوحی کلور 20 18.5
18 سید لیلا رفیعی 17 19.5
19 زهرا  جاه داری 18.5 19
20 معصومه  خدمتی دونیقی   10.5
21 نگار  رضایی 17.5 16.5
22 منصوره  ولی زاده 18.5 11.25
23 مریم الهایی 20 20
24 فاطمه خورشیدی    
25 ام لیلا اکرامی   12.5
26 لیلا  رضایی 18.5 18.25
27 مدینه اسدی 17 14.25
28 نرگس قلی زاده  18 15
29 سید سمیه  حسینی 16.5 16
30 مینا  محمدی    
31 مهین  محمدی    
32 مرضیه  محمدی    
33 الهه  اسدپور    
34 فاطمه اسدی 18.5 20
35 فاطمه رزاقی    
36 مرضیه  وحدتی    
37 صغرا آقا یاری