نمرات تک دوره قرآنی tm80 (شهرستان لار)

نمرات تک دوره قرآنی tm80 (شهرستان لار)
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 سلیمه  پهلوان    
2 افسانه  طالعی 20 16
3 سکینه  کیانی 14 19
4 لیلا  صباحی                                         
5 کبری  رضا زاده    
6 لیلا  تقوی 20 18
7 رقیه  پرهیزی 20 19
8 معصومه  کریمی    
9 زهرا  آگاه    
10 زینب  فاریابی 16 13
11 عاطفه  قاصدی 19 19
12 منیژه  خوش کردار    
13 فاطمه  یزدان بخش 20 14
14 شهربانو  نظری 16 19
15 شهناز  اسماعیلی 20 11
16 نسرین  عندلیب 20 20
17 فاطمه  سامانی 14 19
18 شهلا  صبوری    
19 مریم  عباسیان    
20 فاطمه  صدقه 20 16
21 محبوبه  رحیمی 20 18
22 زهرا  رضوانیان 20 20
23 سمیرا  تسلیم    
24 کوکب  حقیقی 15 20
25 فرشته  اقتصادی فرد 20 20
26 بنفشه  کشتکار 19 20
27 مرضیه  افروشه 17 19
28 عاطفه  اقتصادی فرد 20 18