نمرات دوره خلاقیت و واحدکاروبازیtm60

نمرات خلاقیت و واحدکاروبازیtm60
ردیف نام نام خانوادگي  واحدکار بازی کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم
1 مریم سعیدی خواه 20 19 19 19 20 19 18
2 نیره هاشم زاده       20 20 19 18
3 منصوره اهنگری              
4 خوش قدم مددپور 17.5 18 19 20 20 19 18
5 اعظم  عبدلی 19.5 19.5   20 20 19 17
6 فهیمه نوروزی              
7 محبوبه کریم زاده 17 17 19 20 20 19 17.5
8 اکرم فرزانه 17.5 17.5 19 20 20 19 18
9 شادی حسین زاده              
10 مرضیه حسین زاده کرمانی 17 19 19.5 20 20 19 18.5
11 فاطمه بیگلری 17 16.5 19.5 20 20 19 19.5
12 عفت عزیزی 19.5 20 19.5   20   19
13 فرزانه برقبانی 15.5 18.5 19.5 17 20 16 19.5
14 زهرا پروینی 20 19.5 19.5   20    
15 سمیه عسگری 19 18.5 20   20   19.5
16 مرضیه طایفی نصرآبادی     19 19 20 20 20
17 زهره برزوئیان 19.5 19 19   20    
18 کبری آقایی بیجادپس 16 18 19 19 20 19 17
19 کبری درویش وند              
20 راضیه صادقی میانرودی 20 19.5 19   20    
21 مریم غلامی دامچاهی              
22 لیلا اصغری شیره جینی 19.5 18.5 19 20 20 20 19.5
23 زهرا آذربایجانی 20 20 19.5 20 20 20 20
24 کوثر مختاری حسن آباد              
25 سمانه طاهریان فرد              
26 راضیه ابری نازلو 20 20 19.5   20   20
27 فاطمه حیدری 15 17 19   20   18
28 سارا رضا زاده قزاان 18 17 19   20 19 20
29 الهام سجادی مظلوم 20 20 19.5   19.5   20
30 فاطمه بدرمنیر 16 18 19 20 20 20 18.5
31 ندا رحمانی 18 19 19 16 20 15  
32 معصومه تبریزی              
33 زینب مهدی پور بابادی 20 20 19.5 19.5 20 18.5 19.5
34 فاطمه عزیزی 18 19 19 20 19   17
35 بتول مرادی 19 17 19 19 20 19 17
36 طیبه ایت 20 20 20 20 20 20 19.5
37 سمیه حاتمی شریف آبادی 19.5 20 19 20 20 19 18
38 مریم تراب انصاری 20 20 20 20 20 20 20
39 حمیده محمدیان 15 17   19   18 20
40 معصومه معدنی پور 17 20 19 16 20 15.5  
41 صدیقه علی نژاد 18.5 19.5 20 18 20 16 20
42 نیلوفر بهادری 16.5 17 20 20     18
43 زهره موسی وند دارانی 19 18.5 20 20 20 20 19.5
44 محبوبه چایچی 19.5 20 19.5 19 20 19 19
45 فاطمه آشورزاده       20 20 19 18.5
46 مریم جلیلیان 19 19.5 19.5   20   17.5
47 بتول دمیرچلو 19 20 19.5 19 20 19 18
48 محدثه حقی 15 17 20   20   19.5
49 فاطمه ترکاشوند 17 20 19 16 20 16 19
50 نیلوفر ملکی     19 20 18 19 20
51 نصرت کریمی 18 18 19 18 20 18 17
52 فرزانه کریم زاده 15 17 19 18 20 18 19
53 کبر ی فکری 19.5 19 19.5   20   19