چشم انداز واحد های دارالقرآن خانه کارگر

  واحد نخبگان
راه اندازی مرکزی با ویژگی های منحصر به فرد جهت تربیت نخبگان قرآنی
واحد غیرحضوری
قابلیت دسترسی سریع و آسان حداقل یک درصد جمعیت کشور به خدمات و محصولات قرآنی ارزان و با کیفیت
واحد مرکز کودکان
بسترسازی جهت تعلیم و تربیت کودکان بارویکرد حیات معقول