نمرات آزمون روانشناسی tm82

نمرات آزمون روانشناسی tm82
ردیف نام نام خانوادگي  روانشناسی
1 کبری درویش وند  
2 مهری سادات موسوی 15
3 فاطمه بابایی  
4 رویا سادات موسوی  
5 فائزه دارابی 17.5
6 فاطمه خورشیدوند  
7 زهرا جوادیان  
8 منا سبحان پرست 11
9 فرزانه نیکو سرشت  
10 زهرا دلدار 18.5
11 زیبا حاتمی پور  
12 فاطمه تقوی زاده 18.5
13 لیلا اکرمی 14
14 خدیجه سلیمانی  
15 زهرا شرفی 19
16 زهرا واحدی 7
17 سیده رحیمه حسینی 19.5
18 زهرا ماندگاری  
19 فرانک نوری  
20 آزاده حسین زاده 18.5
21 آرزو حسین زاده 19.5
22 چیمن مرادخانی 18
23 لیلا سرافراز  
24 مهدیه عارفی 15
25 اکرم باغستانی 14
26 مریم عیدی  
27 زهرا متحد 9.5
28 بتول نظری 14.5 
29 معصومه آذر ارجمند  
30 فائزه وارثی 14
31 معصومه حسنی حاجی آبادی  
32 معصومه عبدلی 20
33 زهرا صیادی  
34 نازیلا طهمورثی 19.5
35 سمیه پوراحمد  
36 فاطمه نصیری  
37 زینب  صادقی  
38 هلما محمدی  15
39 فرشته  کرامتی  19.5
40 فرشته  شادی 17
41 سندس  رحمانی   
42 سمانه  بنی اردلان  
43 فاطمه فرزین 18.5
44 زهرا  قاسمی  
45 سیده فائزه گرامی معظم 18.5
46 راضیه رحمانی مقدم 17.5
47 رفعت اسادات رسول زاده حسینی  
48 مستانه خادم 11
49 معصومه صفری 17
50 فهیمه علی پور 17.75
51 فرزانه محمد علی زاده 9
52 ریحانه طائفه 2.5