نمرات تک دوره روانشناسی استان اصفهان

نمرات تک دوره روانشناسی استان اصفهان
ردیف نام  نام خانوادگی نمره
1 شراره رفیعی 20
2 عاطفه کریمی 20
3 مهناز رجایی 20
4 اشرف محمدی 19
5 زهرا  نجفی 20
6 فاطمه کیخایی 18.5
7 سمیه میرزایی 19
8 زهرا  قنبری 19
9 فاطمه منصوری 20
10 بنت الهدی یزدان بخش 20
11 لیلا  ایزدی 20
12 فاطمه عزیزی 20
13 حدیثه  کریمی 20
14 زهرا  رستگاری 20
15 ازاده  دادخواه 19.5
16 زهره شفیعی 20
17 اذر  دادخواه 19.5
18 شادی نامداری 19
19 الهام قاسمی 16.5
20 فاطمه تیموری 18