لیست نمرات روانشناسی tm89

نام نام خانوادگی نمره
زهرا  آذرگل  17
نرگس  آذرمی  
فاطمه  آیینی  20
ملیحه  باغجری 20
فریده  بختیاری 16
مریم  بزرگی   
کوثر  تقوی  19.5
فاطمه  جعفری مفرد 20
سمیه  جنت 18.5
زیبا حاتمی پور 19
مونا  درزی شیخ   
کبری درویش وند  
سمیه دین دوست اسلام 17.5
ساناز راستگو  
مهسا زینعلی   
سیده محبوبه ساداتی  
لیلا سرافراز 19
مینا سعادت پور 15.5
فهیمه  شاهانی  19
سودابه شجاعی  
لاله  صدیق نژاد  18.5
تکتم  صفاری 20
زهرا طبرزدی  19.5
بشری  طبیز 11
صادقه  فخاری  20
الهه  قاسمی  19
زهرا سادات  قندهاری ساعتی   
سمیرا کتانی 14.5
مریم کلاته 18
مرجان گرم رودی 17
الهه متاعی 14.5
فاطمه محمدی  
روح انگیز محمدی طرقبه  18.5
رضوان مردان شاهی 20
خدیجه  منصوری  14.5
پروانه مهدی نیا  
ناهید مومنی  
زهرا  میرزایی جی   
زهرا نخعی  20
لیلی ندرلو 11
فاطمه  نژاد خیر  
زهرا نوازش 16.5
مهری  نودولقی  
مینا هاشمی  17.5