نمرات آزمون تک دوره قرآنی شهرستان شیراز

نام نام خانوادگی نمره شفاهی نمره کتبی
زهرا  ابراهیمی نژاد  20 19
سهیلا استوار 17 19
طاهره  افشون  18 20
طیبه  بمانی حقیقی  20 19
رضیه  بیگم بازیار 17 19
مینا  تصمیم قطعی  19 19
زهرا  تمیمی نژاد  20 19
فاطمه  تمیمی نژاد  20 19
زهرا  تولایی 20 19
حلیمه جوزی 7 17
پروانه حاجیانی 16 19
فهیمه حاجیانی قطب آبادی 16 19
صغری خادمیان 18 19
خدیجه  دهقان  20 19
سکینه رحمانی 18 19
سیده لیلا  رمضانی  20 19
فاطمه رئیس فرادیان 18 19
زینب  شایق  18 19
فاطمه  شرفی نیا 19 19
زینب  صادقی  19 19
فاطمه  صفی پور  19 19
منوره صلاحی مهار لویی 20 19
نرجس  فارسی مدان 19 19
افروز فربود 20 19
سمیه قنبری 16 19
زهرا  قنبری 18 19
مریم  قهرمانی 18 19
سکینه  کریم پور  17 17
مریم کریمی آخورمه 19 19
فاطمه کریمی آخورمه 19 19
رقیه  گودرزی پور  17 19
نسرین لطفی 17 19
سیده سعیده  موسوی  18 19
مرضیه مومنی 17 19
منیجه  نامور  20 19
سمیه واثقی اصل 17 19
ندا یزدانی 20 20