نمرات نمایش خلاق tm85

ردیف نام نام خانوادگی نمره
1 بتول  اسلامی  19
2 آرزو اشرفی  18
3 فاطمه  امینی 18
4 زهرا بهارلو  
5 الهام  پرستاری  19
6 زینب سادات  جلالی  19.5
7 سولماز جلالی شوره دلی  18.5
8 ملیحه  جهانگیری 18.5
9 فاطمه  حریفی  
10 آمنه  حسینی  
11 طیبه  حسینی  
12 زهره سادات  حسینی 20
13 فاطمه سادات  حسینی 19
14 صغری  حیدری  
15 زهرا خاکی   
16 لیلا  خدابخشی  
17 فهیمه  دهقان نیری 20
18 معصومه  سلمانی  19
19 الهام سادات  سیدابراهیمی  
20 سمیرا شایان فر  
21 زینب  صادقی صنیجه   
22 نفیسه  صفری 18
23 فاطمه  طالبی 20
24 فهیمه  عاشورلو  
25 ویدا  عزیزی 20
26 عطیه  علی عسگری 19.5
27 مریم  غندالی  18
28 فاطمه  فتحی 19
29 مینا فتحی خطبه 20
30 زهرا فردوسی  19
31 عارفه  کلهری 19.5
32 معصومه  گرامی پور 19
33 زهرا گلشن پور  19
34 سارا مقدسی  
35 مهتاب  مهدوی 20
36 سیده زینب  موسوی مقدم  
37 سمانه  واحد 20
38 معصومه سادات   محمدی  
39 فاطمه خبیری 19