نمرات روانشناسی دوره تکمیلی مهد و پیش دبستان

نمرات روانشناسی دوره تکمیلی مهد و پیش دبستان
ردیف نام نام خانوادگی نمره روانشناسی
1 مریم الهایی 20
2 میمنت سادات  امام جمعه   
3 رضوانه امیدی 19
4 احلام بشیری  
5 نیلوفر بهادری 17
6 خدیجه بهرامی  
7 زهرا جاهداری  
8 فاطمه جعفری 19
9 اسماء چشم آور  
10 فریباسادات حسینی  
11 فاطمه حمیدی  
12 خدیجه خردمند 19
13 زهرا رحیمی امیر هندی  
14 نگار رضایی  
15 منظر زارع 17
16 نرجس شادمان شهرستانی 19
17 سحر شاهسون  
18 راضیه  صادقی میانرودی  
19 سمیرا طاهری 19
20 سمانه طاهریان 17
21 نفیسه عقدایی  
22 زهره غفوری 18
23 سمیرا فتحی  
24 ناهید  فتحی پور 19
25 خدیجه فلاحی گزل آباد حصار 16
26 سمیه کشاورز صفیعی  
27 مریم محمدی 17
28 سمیه محمودی گیرده رشت 20
29 زهرا مهدیان فر  
30 زهره  مهمان نواز رازلیقی  18
31 زهرا ناصری 17
32 زینب نجفی  
33 لیلا نصیری 19
34 عطیه  یعقوبی 17
35 فاطمه یقینی  20