نمرات روانشناسی tm90

نمرات روانشناسیtm90
ردیف نام نام خانوادگي  روانشناسی
1 زهرا  ابراهیمی 19.5
2 سمیرا  ابراهیمی   
3 نجمه  احمدی  19
4 بهاره  اسکندری  
5 فهیمه  اعلمی  20
6 فاطمه امامی 20
7 زهرا  امیری 20
8 رقیه آتش بیگ فرد 17.5
9 لیلا  باقرزاده حلاج 20
10 راحمه  باقی پور 20
11 مریم  بزرگی 19.5
12 جمیله پورتقی  
13 فاطمه  تقی پور افراغی  20
14 حمیده  تقی زاده  20
15 عطیه  توکلی  19.5
16 زهرا  ثانی 20
17 پروین سادات  جوادی 20
18 مریم حقانی 20
19 سمیه درودیان  
20 فاطمه دهقان  
21 زهرا  دهقان   
22 پریسا ذاکری   
23 رفعت  رسول زاده حسینی  14.5
24 فرشته  ریاضت  
25 فهیمه سلامی شجاعی 20
26 آیدا  سیرین آزاد  
27 سمیرا شایان نیا  
28 مهری  شهسواری 20
29 اعظم  شهیادی  18.5
30 سارا صالحی  20
31 سمیرا عدالت خواه  20
32 ساحل غلامی 20
33 فاطمه  فروتن 20
34 سیده مائده  قمقام  20
35 فاطمه  کرمی  20
36 آرزو  گنجی لیلایی   
37 سمانه  گودرزی 20
38 مریم  گودرزی 20
39 زهرا  مافی   
40 غزاله  محمودی 11
41 فاطمه  مسعودی  20
42 زهرا نظری 16
43 زهرا  یوسفی   
44 سحر اسلامی 20
45 اتنا خلج   20