نمرات دوره روانشناسی تکمیلی تربیت مربی مهد

نمرات دوره روانشناسی تکمیلی تربیت مربی مهد
ردیف نام  نام خانوادگی روانشناسی
1 مریم الهایی 20
2 میمنت سادات  امام جمعه   
3 رضوانه امیدی 19
4 احلام بشیری  
5 نیلوفر بهادری 17
6 خدیجه بهرامی  
7 زهرا جاهداری  
8 فاطمه جعفری 19
9 اسماء چشم آور  
10 فریباسادات حسینی  
11 فاطمه حمیدی  
12 خدیجه خردمند 19
13 زهرا رحیمی امیر هندی  
14 نگار رضایی  
15 منظر زارع 17
16 نرجس شادمان شهرستانی 19
17 سحر شاهسون  
18 راضیه  صادقی میانرودی  
19 سمیرا طاهری 19
20 سمانه طاهریان 17
21 نفیسه عقدایی  
22 زهره غفوری 18
23 سمیرا فتحی  
24 ناهید  فتحی پور 19
25 خدیجه فلاحی گزل آباد حصار 16
26 سمیه کشاورز صفیعی  
27 مریم محمدی 17
28 سمیه محمودی گیرده رشت 20
29 زهرا مهدیان فر  
30 زهره  مهمان نواز رازلیقی  18
31 زهرا ناصری 17
32 زینب نجفی  
33 لیلا نصیری 19
34 عطیه  یعقوبی 17
35 فاطمه یقینی  20
36 عاطمه جمال انارکی 20
37 لیلا فاتحی 20
38 صدیقه نیک پور 18
39 عاطفه صفرپور  
40 زینب آوندی  
41 زینب صفاری زاده 20
42 فرشته نظری 15.5
43 ریحانه حصارکی  20
44 راحله  حصارکی  20
45 آزاده  محمدی 20
46 فهیمه  سیدی  
47 فاطمه  جوکار  
48 فائزه نوید  
49 عارفه  جاوید مهر 19
50 بهاره شهریاری 18.5
51 فاطمه  مغصلی 17