نمرات دوره قرآنی tm94

نمرات دوره قرآنی tm94
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 سید حکیمه امینی 18 11.75
2 رویا اندریاری 14.75 7.25
3 زهرا جهان بخشی 16 15.5
4 نعیمه حاجی لی دوجی 15.5 16
5 فاطمه حبیبی    
6 ام البنین حسین ابادی    
7 طیبه حسین ابادی    
8 فاطمه حسین آبادی    
9 زینب  حسین خانی 19 16.5
10 زهرا حسینی 19.5 18
11 سید نجمه حسینی    
12 صدیقه ذوالفقار 18.75 16.5
13 فاطمه رضایی    
14 حکیمه رفیعی 17 15.5
15 هانیه رهنما    
16 سمانه  روستایی 19 20
17 مریم روکان    
18 مریم ریگی  16 10.5
19 عاطفه سرلک 15.5 19
20 فاطمه سادات  شکور 11.5 10.75
21 فاطمه   شنوه    
22 معصومه صدیقی 14 6.5
23 زهرا طالبی    
24 فاطمه سادات طاهری 18.5 11.5
25 فهیمه سادات طاهری 18.75 6.5
26 بیتا فروهر    
27 لیلا فریادرس 17 15
28 زهره فضلی خور 18.25 17.5
29 احترام قیصوری    
30 خدیجه کرم لو 18 16.5
31 فاطمه کریمی 15.25 9.5
32 عاطفه کریمی 19.5 18.5
33 فاطمه کشاورز    
34 زهرا کیانی    
35 کوثر  مجدی نصب    
36 رضوان  مجدی نصب    
37 طیبه محمدی 17.75 15.75
38 عاطفه محمدی    
39 نرگس موسوی 19.5 20
40 لیلا مولایی 19 12
41 معصومه مولایی 19 17.5
42 سمیرا ناصری    
43 فاطمه نجفی 17.75 16.75
44 رباب  یعقوبی 19.5 15
45 معصومه جهان بخشی 16 14
46 مهتاب غارتی 15.5 12.5