نمرات دوره واحد کاروبازی tm92

نمرات واحد کاروبازی tm92
ردیف نام نام خانوادگي  واحدکار بازی
1 سمیه احمدیان 20 20
2 اعظم  اسدی  18 18
3 مهتاب  اسلامی 19 19
4 محبوبه اسمائیل اده کجیدی    
5 نرجس بلکده لاشه 20 20
6 زهرا تمدنی حق جو 20 20
7 طاهره جلیلی مشکول   20
8 معصومه جواهری 20  
9 شکیبا جورسرای آلاشتی 20 20
10 صغری چراغی 20 20
11 هنگامه حاجی جعفر کاشی    
12 نفیسه حجاریان    
13 الهه  حسن زاده خلیلی    
14 سمانه حسنی 19 19
15 صدف رضایی    
16 معصومه رضایی 16  
17 فهیمه سیفی    
18 الهام شریفی خوبدل 20 20
19 هاجر صادقی    
20 فهیمه طالبی پور    
21 پروانه عاشق حسینی    
22 فاطمه علی محمدی 20  
23 فهیمه غلامی 19 19
24 پروانه قانع    
25 فریبا قزوینیان    
26 الهام قویدل    
27 سمیه سادات کاظمی اصل    
28 فاطمه کبوده    
29 نغمه  کدخدا زاده     
30 سارا کرمی مرصع    
31 فاطمه مازنی    
32 زهرا مافی    
33 صدیقه متقاعد 20 20
34 اعظم  محمدزاده     
35 خدیجه محمدی    
36 زینب مسعودی 18.5 18
37 لیلا مولایی    
38 ناهید مومنی    
39 سیده سمیه میرعابدیان    
40 محدثه ناصری پور    
41 معصومه نوروزی 20 20
42 سوسن رمضانی امین 20 20
43 اعظم  محمد زاده 20 20