نمرات دوره روانشناسی tm99

نمرات دوره روانشناسی tm99
ردیف نام نام خانوادگي  روانشناسی
1 فرزانه ابراهیمی 16
2 سمانه امانی 14
3 معصومه پاکدل مقدم 14.5
4 فلیمه جعفری 15.25
5 زینب جلالی شوره دلی 12.5
6 آرزو چمن آزاد 11.75
7 سمیرا دارستانی فراهانی  
8 مهدیه درویشی 16
9 اکرم دیوانی 17.5
10 زهرا رضایی 15.5
11 نسرین سرآبادانی 15.25
12 سما سرگلی 17.5
13 فرناز سیابی کلخوران  
14 صغری شیخی 12.5
15 هانیه طاهرزاده 14.5
16 سهیلا طیار 18
17 شهیده عرب عامری 12.5
18 مریم عسگری 13
19 سعیده علی بیگی 14.25
20 بنفشه غلامی  
21 بنت الهدی کوهساری 16.5
22 فاطمه محمدعلی نژاد 16.5
23 زهره معماری 14.5
24 زهرا مهدی 16
25 سیده فاطمه  موسوی 15.5
26 ناهید مومنی  
27 مژگان میرزایی 16.75
28 فرشته نصیری 12
29 سمانه نوروزی  
30 فاطمه هماپور 16
31 فاطمه یاقوتی