نمرات دوره قرانیtm97 مشهد

نمرات دوره قرانیtm97 مشهد
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 الهام فریدونی 15 16.5
2 زینب محمدی 19 19
3 معصومه علیزاده 19 18.5
4 زهرا رجایی 16 18.5
5 فاطمه یعقوبی 17 18.5
6 مریم معظم فرد    
7 محبوبه شرفی    
8   غریب مدنه    
9 زینب سادات موسوی    
10 فاطمه ریحانی 18 18.5
11 ام البنین  مختاری 17 18.5
12 منیره  پورعباس    
13 مژده  میرزایی 19 19
14 سمیه مشتاقی 17 18.5
15 مریم امین آبادی    
16 تکتم اذری    
17 زهرا آقا عربی    
18 راحله میرزازاده 17 18
19 سکینه وحدانی 18 19.5
20 طیبه افضلی 20 18.5
21 راضیه نیکبخت    
22 اکرم منتظری    
23 سمیرا برزگر    
24 زهرا رجبی    
25 زهره محتشمی نیا    
26 سمانه مشتاقی 18 19
27 فاطمه شریفیان 18 18
28 لیلی نیکبخت    
29 طاهره جوان    
30 مرضیه جوان    
31 ریحانه قائمی 18 18
32 نیلوفر نوری 16.5 17.5
33 شیما رجبی    
34 زهرا دوامی    
35 نعیمه صدقی وش    
36 خانم جعفری    
37 فائزه دام رودی    
38 فاطمه دام رودی    
39 خدیجه بختیاری    
40 طلعت علیپور    
41 معصومه کریم نیا    
42 فخری امیربیگی    
43 نوشین نجفی    
44 الهه پورباداشیانی    
45 فاطمه کاکلی    
46 منصوره کریم نیا    
47 طاهره خندان 18 17.5
48 معصومه عابدی    
49 معصومه سرمیلی    
50 اعظم عابدی    
51 معصومه بختیاری 18 18.5
52 مرضیه بهبودی    
53 حبیبه صادقی 20 20
54 زهرا برهان 18.5 19
55 ریحانه شهدوستی 18 17.5
56 آمنه محبی 16.5 15
57 طیبه خندان 17 18
58 فریده عابدی    
59 زهرا کاکلی    
60 حسنا قدیمی کوشکی 15.5 12.5
61 بهرخ محمدی 19 18
62 فاطمه شریفیان    
63 سمیه مشتاقی 17 18.5
64 زهرا قاآنی عربی 16 16.5
65 معصومه عباسی