نمرات دوره قرانیtm100

نمرات دوره قرانیtm100 
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 الهام احمدی پناه 20 16
2 زینب احمدی تبار 16 16
3 معصومه احمدی تبار 18 19
4 سمیه اسدی 18 20
5 سمیرا اسدی 16.5 18.5
6 آتنا باصبر 17 20
7 فاطمه بصیریزدی 17 12
8 مرضیه بی آبی 18 15
9 مرضیه ترکمن 16.5 14
10 سیده زهرا حسین زاده    
11 فاطمه داوودی 18 20
12 بهاره رجبی 18 20
13 آرزو رسولی 19 16.5
14 کوکب رسولی 18.5 16
15 فاطمه رضایی    
16 اکرم زمانی    
17 ملیحه سبزآبادی 17.5 20
18 اعظم سپه وند    
19 پروانه سمیعی باقلعه    
20 سهیلا صفری 15.5 20
21 فریبا عربی بیلاغی 15 8.75
22 مریم قاسمی 19.5 20
23 زهرا کاظم ستوده 17 15
24 سکینه گودرزی 20 20
25 پروین لیلی    
26 رضوان مجدی نصب    
27 کوثر مجدی نصب    
28 عاطفه محمدی 18.5 20
29 مریم محمدی 16 16.5
30 مهناز مرادی    
31 مریم میرزایی 18.5 20
32 فرزانه وفایی    
33 معصومه ولی خانی 14 16
34 ام کلثوم یوسفی    
35 مرضیه هادی زاده کورنده 16 15
36 زهرا یاراحمدی 16.5 20
37 زلیخا جلیلی 16.5 20