نمرات دوره قرآنی tm94

نمرات دوره قرآنی tm94
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 سید حکیمه امینی 18 11.75
2 رویا اندریاری 14.75 7.25
2 زهرا جهان بخشی 16 15.5
2 نعیمه حاجی لی دوجی 15.5 16
2 فاطمه حبیبی    
2 ام البنین حسین ابادی    
2 طیبه حسین ابادی    
2 فاطمه حسین آبادی    
2 زینب  حسین خانی 19 16.5
2 زهرا حسینی 19.5 18
2 سید نجمه حسینی    
2 صدیقه ذوالفقار 18.75 16.5
2 فاطمه رضایی    
2 حکیمه رفیعی 17 15.5
2 هانیه رهنما    
2 سمانه  روستایی 19 20
2 مریم روکان    
2 مریم ریگی  16 10.5
2 عاطفه سرلک 15.5 19
2 فاطمه سادات  شکوری 11.5 10.75
2 فاطمه   شنوه    
2 معصومه صدیقی 14 6.5
2 زهرا طالبی    
2 فاطمه سادات طاهری 18.5 11.5
2 فهیمه سادات طاهری 18.75 6.5
2 بیتا فروهر    
2 لیلا فریادرس 17 15
2 زهره فضلی خور 18.25 17.5
2 احترام قیصوری    
2 خدیجه کرم لو 18 16.5
2 فاطمه کریمی 15.25 9.5
2 عاطفه کریمی 19.5 18.5
2 فاطمه کشاورز    
2 زهرا کیانی    
2 کوثر  مجدی نصب    
2 رضوان  مجدی نصب    
2 طیبه محمدی 17.75 15.75
2 عاطفه محمدی    
2 نرگس موسوی 19.5 20
2 لیلا مولایی 19 12
2 معصومه مولایی 19 17.5
2 سمیرا ناصری    
2 فاطمه نجفی 17.75 16.75
2 رباب  یعقوبی 19.5 15
2 معصومه جهان بخشی 16 14
2 مهتاب غارتی 15.5 12.5