نمرات دوره قرآنی tm91

نمرات دوره قرآنی tm91
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 زهرا  ابراهیمی نژآد  20 19
2 سهیلا استوار 17 19
3 طاهره  افشون  18 20
4 مینا  تصمیم قطعی  19 19
5 زهرا  تمیمی نژاد  20 19
6 فاطمه  تمیمی نژاد  20 19
7 حلیمه جوزی    
8 سهیلا جوزی     
9 پروانه حاجیانی 16 19
10 فهیمه حاجیانی قطب آبادی 16 19
11 الهام خادمی    
12 صغری خادمیان 18 19
13 خدیجه  دهقان  20 19
14 سکینه رحمانی 18 19
15 سیده لیلا  رمضانی  20 19
16 فاطمه رئیس فرادیان 18 19
17 سارا  سلطانی    
18 زینب  شایق  18 19
19 زینب  صادقی  19 19
20 فاطمه  صفی پور  19 19
21 منوره صلاحی مهار لویی 20 19
22 سیده پروین  عبدللهی موسوی     
23 سیده سارا عبدللهی موسوی     
24 نرجس  فارسی مدان   19
25 سمیه قنبری 16 19
26 مریم  قهرمانی 18 19
27 سکینه  کریم پور  17  
28 مریم کریمی آخورمه 19 19
29 فاطمه کریمی آخورمه 19 19
30 فاطمه کشاورز    
31 فرخنده کیانپوری    
32 نسرین لطفی 17 19
33 سعیده  منصوری قوام آبادی     
34 سیده سعیده  موسوی  18 19
35 مرضیه مومنی 17 19
36 منیجه  نامور  20 19
37 مرضیه نریمانی    
38 سمیه واثقی اصل 17 19
39 ندا یزدانی 20 20
40 زهرا  قنبری 18 19
41 طیبه حقیقتی 20 19
42 افروز فرسود 20 19
43 فاطمه  شریفی نیا 19 19
44 رقیه گودرزی پور 17 19
45 زهرا  تولائی 20 19
46 رضیه بیگار بازیار 17 19