نمرات پیش نیاز قرآنی tm77

نمرات پیش نیاز قرآنی tm77
ردیف نام نام خانوادگي  پیش نیاز قرآنی
1 زینب هدایتی 20
2 اعظم برجی  
3 زهرا شرفی 19
4 انسیه سعیدی 19
5 اکرم ساغریچی 20
6 ریحانه ابراهیمی  
7 ناهید فتحی پور 20
8 شمسی نیکپور  
9 زینب صادقی  
10 مریم حسن دوست 18
11 معصومه قزازانی 17
12 صبا دهقانی  
13 جنت نوذری 20
14 معصومه ابراهیم زاده طامه 17
15 زهرا غفوری ثانی 18
16 رقیه حسنی  
17 گل نسا مطهری 19
18 اکرم رضایی  
19 سارا کشاورز باحقیقت 20
20 فاطمه بابایی کیابی  
21 طاهره مرادیان  
22 سیده معصومه کمال 20
23 فاطمه اطلسی رازلیقی 20
24 فاطمه دهقانی اشکذری  
25 منصوره سیفیانی 20
26 سمانه سیفیانی 20
27 مهری تشیع 20
28 زهرا عظیمی  
29 پریناز عزتی 20
30 زهره غفوری   20
31 مینا چراغ زاده 20
32 فاطمه خاکباز 19
33 سمیه محمودیان 20
34 نازیلا طهمورثی  
35 سمیه پوراحمد 19
36 فاطمه نصیری 19
37 زینب  صادقی 19
38 هلما محمدی  19
39 فرشته  کرامتی  19
40 فرشته  شادی 19
41 سندس  رحمانی  19
42 سمانه  بنی اردلان 19
43 فاطمه فرزین 19
44 زهرا  قاسمی 19
45 سیده فائزه گرامی معظم 19