نمرات پیش نیاز قرآنی tm79

نمرات پیش نیاز قرآنی tm79
ردیف نام نام خانوادگي  پیش نیاز قرآنی
1 فرزانه گرجی 19
2 فاطمه خبیری  
3 ندا عسگری جعفر لو  
4 اعظم السادات سید کریمی 19
5 معصومه آذر نیا  
6 فاطمه قربانی  
7 فاطمه وطن خواه  
8 راحله آقا مهدی صراف  
9 فاطمه دولت آبادی  
10 مینا اشرف  
11 سکینه موسوی 20
12 فاطمه دهقانی اشکه ذری  
13 بهاره بیدی 19
14 پریناز  یعقوبی 20
15 مهسا ساعدی  
16 مرضیه کاردان 19
17 زهرا دروگری 20
18 مهری شریف پور 20
19 معصومه پلوئی 19
20 زهرا مشیری  
21 اشرف اصفهانی 20
22 زینب ابراهیمی 20
23 عسل خرسندیان 20
24 معصومه صفری  
25 آرمینه وهابی 19
26 فائزه طاهری  
27 اکرم منیری 18
28 نگین خلجی 19
29 فاطمه اکبری  
30 فاطمه رحیمی  
31 زهرا شیرازی 20
32 بهاره میرزازاده فاتح  
33 مژگان اصولی گنز 19
34 ریحانه اخوان 19
35 زهرا شفیعی  
36 عاطمه جمال انارکی 20
37 لیلا فاتحی 19
38 صدیقه نیک پور 19
39 عاطفه صفرپور  
40 زینب آوندی  
41 زینب صفاری زاده 20
42 فرشته نظری 19
43 ریحانه حصارکی  19
44 راحله  حصارکی  19
45 آزاده  محمدی 19
46 فهیمه  سیدی 20
47 فاطمه  جوکار  
48 فائزه نوید 19