نمرات پیش نیاز قرآنی tm75

نمرات پیش نیاز قرآنی tm75
ردیف نام نام خانوادگي  پیش نیاز قرآنی
1 فائزه یزدان خواه  
2 انسیه ربانی 19
3 رقیه محمدی  
4 نرجس بابایی کیابی 20
5 طاهره نشوه 20
6 زینب لازمی 17
7 مریم غیاثوند  
8 اعظم برجی  
9 مینا محمدی  
10 زهرا شرفی  
11 زینب السادات حسینی 20
12 فاطمه طالبی  
13 فهیمه حیدری 20
14 اکرم منیری  
15 صدیقه محمدی 18
16 فاطمه عبدی 18
17 مریم علی رمضانی 20
18 سمانه دانش اردبیلی 20
19 کبری  محبی 20
20 الهه نوشینیان 19
21 مهسا فهرستی 19
22 مائده قاسم نژاد 20
23 فاطمه یعقوبی 20
24 ثریا  جلیلی 20
25 مهسا حبیبی 17
26 سمیرا قربانی 19
27 فائزه جوادی نژاد 19
28 سمیرا دارستانی فراهانی  
29 شایسته  علی محمدی 16
30 سعیده آرونی 20
31 ناهید بیات 18
32 سمانه طاهریان 19
33 منیره صبورباقرزاده 20
34 تارا قربانی  
35 طاهره مرادیان  
36 ریحانه ابراهیمی  
37 ناهید فتحی پور  
38 شمسی نیکپور  
39 لیلا پشت کوهی 19
40 مریم فدایی  
41 معصومه چراغ 18
42 پروانه مایلی 17
43 فرزانه شریفیان