نمرات روانشناسی tm103

نمرات روانشناسی tm103
ردیف نام نام خانوادگي  روانشناسی
1 انسیه ابراهیمی 20
2 زهرا ایمنی 20
3 طاهره اینانلو 19.5
4 عطیه آقایی  
5 غزاله بیدی 20
6 فاطمه پورعلی 20
7 فرزانه پیرهادی  
8 مهسا جمیلی شبستری 20
9 اعظم حیدرعلی 20
10 سمیه خسروی 20
11 معصومه رسولی  
12 عاطفه رضایی 20
13 مریم زینعلی  
14 مهدیه ساعدی اوقباز 20
15 ساعده سادات سامی 20
16 فاطمه سیفی پور  
17 فرنوش شمسی 20
18 ریحانه شهابی ابش احمدلو 20
19 سمیه شیخ 19
20 لیلا عاشق حسینی  
21 زهرا علی اکبرزاده 18.5
22 مرضیه کرمانی نژاد 20
23 فاطمه کرمانی نژاد 20
24 زهرا گلشن پور  
25 فهیمه ملکی   19.5
26 پروانه ملکی ساری یاریخان  
27 زینب موسوی مقدم  
28 طیبه میراسماعیلی 20
29 فرزانه نژادوکیلی 20
30 شیما هادیان 20
31 مریم هاشم زاده فروزان  
32 معصومه هرسینی 20
33 نگار صفری 20
34 فاطمه یزدانی 18.5
35 ریحانه عباسی 20
36 عظیمه پیرهادی 20
37 فرزانه دائمی 19.75
38 کبری عبذلی 12
39 فاطمه محمدی 17.5
40 فاطمه مومنی 15