نمرات دوره قرآنیtm88 اهواز

نمرات دوره قرآنیtm88 اهواز
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 صغری  مقصودی گورابی 20 16.5
2 فاطمه  طرفی 20 20
3 مژده  خسروی دهدزی 20 17.75
4 فاطمه  اسدی نوروزی 20 16.5
5 مرضیه رشیدیان نژاد 19.5 15.5
6 اعظم  مومنی 20 19
7 کلثوم شهولی 19 17
8 الهام شهولی 20 14
9 محبوبه قرشیوندی 19.5 19.5
10 کبری ململی لاگلزاری 20 15.75
11 سمیه  مقصودی 20 16.75
12 زهرا احمدی نژاد 20 19.75
13 فاطمه  میرعلایی موردی 20 16.5
14 اکرم رضائی 20 14
15 طوبی  مرادیان 20 19
16 سیما  زندی 18 14
17 زهرا  فرهادی نورآباد 18.5 18.75
18 نسرین طهماسبی 20 20
19 توران مهری ده نو 12 7.5
20 مدینه مرادی 19 18
21 گلنار  آقاخانی 20 14.25
22 معصومه جهانگیری 20 14
23 فرانک خد ابخشی کرلائی 20 14
24 مهناز محمدی 20 15
25 حمیده قلی پورلوائی 20 17.75
26 نسیم محمدی 20 15
27 فاطمه  ناصری اطهر 20 17.75
28 سارا نیکفر 20 14
29 نجمه  مهری قرابی 20 20
30 مریم حسنیان 20 14
31 عصمت شاولی کوشور 20 19
32 مستانه محمودی بردزردی 20 17.5
33 مهسا قهرمانی 18 16.25
34 فرزانه قرشیوندی 20 14
35 سیده خدیجه  موسوی ده مورصی 20 15
36 سیده اعظم موسوی دهموردی 20 17.25
37 مهین قریشوندی ابراکی 19.5 19.5
38 طیبه نجفی پور 20 19
39 مریم مرادی 19 18
40 فاطمه  خدابخشی 20 14
41 ازیتا محمدی 20 17.25
42 شهناز احمدی 20 17
43 زهرا بوری کناری 20 19
44 پریسا  احمدی اوندنیا 20 18
45 صدیقه عالی پور 20 18
46 شادیه  شریفی 20 20
47 انیس  شریفی 20 17.25
48 راضیه فرهادی 19.5 16
49 آسیه نبی زاده 19 16.75
50 الهام  نادری ده شیخ 20 18
51 محبوبه امیدی نرگسی 20 15.5
52 کوکب شهولی 20 18
53 راضیه کاووسی قافی 20 17.75