نمرات دوره قرآنی tm108 تبریز

نمرات دوره قرآنی tm108 تبریز
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 فاطمه تقی زاده 17 16
2 رقیه رحیمی مرکید 17 16
3 طاهره اسدی 18 19
4 ندا بهروزی 20 19
5 لیلا قلمی 18 19
6 سهیلا غفاری 18 19
7 رقیه عباس نژاد 19 19
8 سمانه برجلو    
9 افسانه برجلو    
10 معصومه نجفی 17 18
11 الهه حجتی 19 19
12 نیره سرتوت 18 19
13 پریسا عبدالهی    
14 نیره صدقی وش 20 19
15 الهام اخباری    
16 میترا ایمان زاده 17 18
17 محبوبه کرامتی 17 16
18 معصومه نوری    
19 سمیه عبدی 18 18
20 زهرا میرزایی 16 16
21 زهرا دلیری شادباش 19 19
22 رقیه خلیلی    
23 وحیده نجاتی 18 18
24 فاطمه مقصودی 19 20
25 فاطمه محمدی 18 20
26 سمیرا زینالی بگی 19 20
27 پرور چغانی نصب    
28 معصومه تراب دیزجی    
29 سمیه حسنی    
30 حکیمه رحیمی مرکید 18 19
31 زیبا ابدالو 16 19
32 فهیمه تمدنی 18 19
33 لیلا مکاری    
34 زینب رحیمی مرکید    
35 مریم عبادی 19 20
36 آمنه جوادپور    
37 صدیقه پوررجب    
38 سمیه حسن زاده 18 18
39 فاطمه عزی    
40 سمیه ناصری ملکی 16 14
41 مینا محمدوش 18 18
42 مهناز پروین 17 16
43 زهرا  فقری یام 16 12
44 مهدیه   سلیمان زاده 18 19