نمرات دوره قرآنی tm110 البرز

نمرات دوره قرآنی tm110البرز
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 سهیلا احمدی 19 20
2 شهناز احمدی 19 19
3 فاطمه احمدی    
4 هاجر احمدی 18 18.5
5 راضیه اخلاقی    
6 زهرا اسدپور    
7 آرزو اکبری    
8 زهرا آقایی 18 19
9 معصومه بختیاری 20 20
10 مریم بهادری 19 19.5
11 مرضیه پالیزدار    
12 نیلوفر حبیب الهی    
13 ازاده حقیقی 19 18.5
14 معصومه حیدرپور 18 18.5
15 سمیه داوری 17 16
16 طیبه دره شیری 18 18
17 طاهره دره شیری 19 19.5
18 نسرین رضایی    
19 شمسی زارع 18 19
20 سمانه زوار 17 15.5
21 فاطمه زینالی 18 17
22 مهسا شاد    
23 فاطمه شماخی 17 17
24 سمیرا صمدی 18 18.5
25 فاطمه عسگری 19 20
26 مرضیه عسگری 19 18
27 نرگس عنایتی    
28 آرزو غفوری مقدم 18 17.5
29 فاطمه قربانی 20 20
30 حکیمه کرمی 19 19.5
31 زهرا کوهی باغ دره 19 19.5
32 پروین گرجی    
33 نرگس مافی نژاد    
34 سیما مدیر رنجبر 17 15
35 سیده زینب مصطفوی 20 19
36 سیده حبیبه مصطفوی    
37 زهره موسیوند    
38 زهره میراحمدی 18 18.5
39 زهره ورسنج ور 17 17
40 طاهره یقین علی    
41 زینب کرمی 17 18
42 نرجس سادات حسینی 19 18
43 زهرا  مولاوردی 17 14
44 خدیجه  صدرخانی 17 14.5