نمرات دوره خلاقیت tm90

نمرات دوره خلاقیت tm90
نام نام خانوادگي  کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم
زهرا  ابراهیمی 20 20 17 20 20
سمیرا  ابراهیمی    20      
نجمه  احمدی  18.5 19 19 20 18
بهاره  اسکندری          
فهیمه  اعلمی  20 20 19 20 19
فاطمه امامی   20 19.5 20  
زهرا  امیری 19 20 18 20  
رقیه آتش بیگ فرد 19 20 18 18 19
لیلا  باقرزاده حلاج 20 20 20 20 20
راحمه  باقی پور 19.5 20 19.5 19 19
مریم  بزرگی 20 20 19 19 18
جمیله پورتقی          
فاطمه  تقی پور افراغی  19 20 18.5 20 20
حمیده  تقی زاده  19 20 19 20 20
عطیه  توکلی    20 19 20  
زهرا  ثانی 19.5 20 20 17 18
پروین سادات  جوادی 18.5 20 20 18 20
مریم حقانی 18.5 20 19 20 18
سمیه درودیان          
فاطمه دهقان          
زهرا  دهقان           
پریسا ذاکری           
رفعت  رسول زاده حسینی    20 19   18
فرشته  ریاضت          
فهیمه سلامی شجاعی 19.5 20 19 20 20
آیدا  سیرین آزاد          
سمیرا شایان نیا          
مهری  شهسواری          
اعظم  شهیادی  20 20 19 20 18
سارا صالحی  19.5 20 20 19 19
سهیلا عدالت خواه  20 20 18.5 20 20
ساحل غلامی   20   20 20
فاطمه  فروتن 19 20 20 20 20
سیده مائده  قمقام  19 20 18 19 19
فاطمه  کرمی  19 20 19.5 20 20
آرزو  گنجی لیلایی           
سمانه  گودرزی 19 20 19 20 19
مریم  گودرزی   20 19 19 19
زهرا  مافی           
غزاله  محمودی 19 20 18 19 18
فاطمه  مسعودی    20 20 20 20
زهرا نظری 19 20   17 18
زهرا  یوسفی           
سحر اسلامی 20 20 20 20 20
اتنا  خلج 20 20 20 20 19