نمرات دوره قرآنی tm106

نمرات دوره قرآنی tm106
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 زهرا احمدی 18.5 16.25
2 شهلا احمدی 17 15.5
3 شراره احمدی 15 14.25
4 فضه اسماعیل پور 18 18.75
5 نشمیل اطلسی 19 19.5
6 فاطمه امیری 18 18
7 شهلا پارسایی 16 15.5
8 مهناز پورحسین 15 14.25
9 مهسا تقی زاده 19 19
10 فاطمه جعفری 18 17.5
11 صباح چعپ 18 19
12 پروین حق گویی   19.75
13 نسرین حق گویی   13.5
14 الهام خادمی    
15 فاطمه رضایی    
16 نرگس روستا    
17 نفیسه زرین مقدم 18 17.5
18 فاطمه زمانی    
19 ساره زمردی    
20 اعظم سپه وند 18 17.25
21 پروانه سمیعی باقلعه    
22 فاطمه سیلو 19 15.5
23 مریم عباسی 17 18.25
24 معصومه عدلی پور 18 17.5
25 سمیه عراقی 18 19.5
26 رویا فرهادی 18 18.75
27 ریحانه کریم پورشیخانی 19.5 19.5
28 پروین لیلی 19 17
29 رضوان مجدی نصب    
30 کوثر مجدی نصب    
31 مهناز مرادی    
32 زینت محمدی نیا 18  
33 خیرالنسا مومنی 19 15.5
34 فاطمه میرزایی 19.5 16.25
35 سمیه نجفی 18 18.75
36 جوان ولدبیگی 18 18.75
37 ام کلثوم یوسفی    
38 فاطمه ولد بیگی 14 17.5
39 سمیه ترابی 19.5 16.25