نمرات دوره خلاقیت tm89

نمرات دوره خلاقیت tm89
ردیف نام نام خانوادگي  کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم
1 زهرا  آذرگل  19   20    
2 نرگس  آذرمی          
3 فاطمه  آیینی  20 19 20 19 18
4 ملیحه  باغجری 19 20 20   20
5 فریده  بختیاری 17.5 20 20 18 18
6 مریم  بزرگی           
7 کوثر  تقوی  18 20 20   19
8 فاطمه  جعفری مفرد 19 20 20 20 20
9 سمیه  جنت 18.5 19 20 20 20
10 زیبا حاتمی پور 20 20 20 19 20
11 مونا  درزی شیخ           
12 کبری درویش وند          
13 سمیه دین دوست اسلام 20 20 20 19 20
14 ساناز راستگو 18 20 20 20 20
15 مهسا زینعلی        20  
16 سیده محبوبه ساداتی 19 20 20 20 20
17 لیلا سرافراز 19 20 20 20 20
18 مینا سعادت پور 18 20     20
19 فهیمه  شاهانی    20 20 20  
20 سودابه شجاعی          
21 لاله  صدیق نژاد  20 19 20 20 19
22 تکتم  صفاری 19.5 20 20   20
23 زهرا طبرزدی           
24 بشری  طبیز          
25 صادقه  فخاری  20 20 20 20 20
26 الهه  قاسمی           
27 زهرا سادات  قندهاری ساعتی           
28 سمیرا کتانی          
29 مریم کلاته          
30 مرجان گرم رودی 20 20 20 19 20
31 الهه مطاعی 17.5 20 20 19 19
32 فاطمه محمدی          
33 روح انگیز محمدی طرقبه  19 20 20 20 19
34 رضوان مردان شاهی 19 20 20 20 20
35 خدیجه  منصوری  19 19 20 19 18
36 پروانه مهدی نیا          
37 ناهید مومنی          
38 زهرا  میرزایی جی           
39 زهرا نخعی  20 19 20 19 20
40 لیلی ندرلو   19     18
41 فاطمه  نژاد خیر          
42 زهرا نوازش   20 20 20 19
43 مهری  نودولقی 20   20 19  
44 مینا هاشمی  20 19 20 19 20
45 مرضیه  وحدتی 18.5 20 20   19
46 مریم کاظمی