نمرات دوره واحدکار و بازی tm105

نمرات دوره  واحدکار و بازی tm105
ردیف نام نام خانوادگي  بازی واحدکار
1 فاطمه ابراهیمی 20 19
2 رویا اسدزاده 20 19
3 فاطمه النچری چاورچی 20 17
4 فرنوش آقایی 20 15
5 فرزانه بیرانوند 20 20
6 غزاله ترکاشوند    
7 ریحانه جمیل دهی 20  
8 حمیده جهانگیر 20 19
9 فائزه دارسرایی 20 18
10 سمیه دورودیان    
11 خدیجه رسولی 20  
12 فرزانه رسولی   19
13 مرضیه رضایی پاشا 20 20
14 راضیه رضایی پاشا 20 20
15 نرگس روستا 20  
16 فاطمه زینعلی 20 19
17 سمانه سالکی 20  
18 افسانه ستاری 20 20
19 سمانه سروری اردکان 20  
20 سمیه سیدی 20 19
21 حبیبه شاه حسینی 19 20
22 معصومه شیخ 20 20
23 زهرا شکرالهی 20 14
24 امینه طایفه ای    
25 الهام عبادی 20 19
26 یسری عباسی 20 16
27 اکرم عبدی 20 19
28 منا عظیمی پور   15
29 عطیه غفاری 20 15
30 رقیه فکری 20 19
31 زهرا فکوری 20 16
32 سعیده فلاحی 20  
33 نفیسه فلسفین 20 19
34 مریم قاسمی 19  
35 اعظم کردبچه 20 20
36 صفیه کریمیان    
37 فاطمه مبرمی جونوش 20 16
38 آرزو محسنی 20 19
39 مهنوش محمدبیگی 19 15
40 لیلا محمدی    
41 معصومه محمدی    
42 عاطفه مختاری 20  
43 زهرا مددی 20 20
44 زینب نجاری 20 19
45 مهری نجفی سیاوشانی    
46 شهره نجفیان 20 19
47 معصومه هاشم زاده فروزان    
48 سعیده هژیرکارزار 19 18
49 ملیکه مرندی 20  
50 طاهره یقین علی 20 18
51 زینب  عطایی    
52 مریم فرهنگی   19