نمرات دوره خلاقیت tm113

نمرات دوره خلاقیت tm113
ردیف نام نام خانوادگي  کلاژ اوریگامی نمایش نقاشی گریم
1 آلاله ابراهیمی 20 20 19   20
2 سمیرا ابراهیمی صدرآبادی 20 20 20 20 20
3 صدیقه احمدی 19 20 19.5 19 19
4 پریسا اسکندری 19 20 19.5 20 18
5 فائزه اعلمی نیا 19     20  
6 زهرا اقبال 19 20 19.5   20
7 زهره سادات برکاتی   20 20 20 20
8 نداسادات برکاتی   20 20 20 20
9 مینا جعفری          
10 فاطمه جوادیان 19 20 19.5 19 20
11 فاطمه چکاره 19 20 19.5 19 19
12 مینا حریمی 19 20   20 20
13 منیره خلیلی 20 20 19.5 18 19
14 فاطمه خورشیدی 19 20 19 19 20
15 زهرا دهویی 20 20 19 18 20
16 انسیه رزم آرا     20 20  
17 ژیلا رنجبرخانقاه 19 20 20 20 20
18 زهرا زارع 20 20   19 20
19 مریم زنده بخشایش          
20 شیما سردار 19 20 20 20 19
21 صغری سوری          
22 نجمه شادی 19 20 19.5 18 20
23 مریم شمس ریزی 20 20 20   20
24 زینب طاهری جبلی          
25 مرجان عاقل 19 20 19.5 20 20
26 زهرا عزیزی 19 20 19   20
27 الهه فراهانی 20 20 18   20
28 مهری کشاورز قاضیانی 19 20   19 19
29 زهرا کاکازاده 19 20 19 18 20
30 مرضیه محمدی          
31 سمیه معصومی 19 20 18 20 20
32 فاطمه مهدوی 16 20 18 18 18
33 ملیحه نورآذر 16 20 18   20
34 زینب نوری 20 20 19 20 20
35 کبری نوری 20 20 18 20 20
36 زهرا یوسفی 19.5 20 19 20 18
37 معصومه براتلو 20 20     19
38 مریم سرباز 20 20 19 19 18
39 زینب جواهری 19 20 20 20 20