نمرات دوره قرآنی tm103

نمرات دوره قرآنی tm103
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 اعظم ابراهیمی 20 20
2 لیلا ایمنی 17.5 17
3 مرضیه اینانلو 17 7.5
4 عطیه آقایی    
5 سمیه بیدی 16.5 13
6 غزاله پورعلی 17.5 20
7 ریحانه پیرهادی    
8 عطیه جمیلی شبستری 20 19.5
9 ناطقه حیدرعلی 17 18.5
10 طاهره خسروی 17 15
11 فرزانه دائمی اقدم 20 20
12 معصومه رسولی    
13 طیبه رضایی 19 20
14 مریم زینعلی    
15 زهرا ساعدی اوچقاز 20 18
16 فرزانه سامی 19.5 15.5
17 فاطمه سیفی پور    
18 شیما شمسی 16 19
19 سمیه شهابی ابش احمدلو 20 20
20 فاطمه شیخ 20 19
21 لیلا عاشق حسینی    
22 عاطفه علی اکبرزاده 18 16.5
23 مهدیه کرمانی نژاد 20 20
24 مریم کرمانی نژاد 20 20
25 زهرا گلشن پور    
26 معصومه ملکی   20 17.5
27 مهسا فلکی 17 19
28 زینب موسوی مقدم    
29 ساعده میراسماعیلی 20 16
30 زهرا نژادوکیلی 17 14.25
31 انسیه هادیان 17 9
32 مریم هاشم زاده فروزان    
33 مریم هرسینی 20 20
34 نگار صفری 20 18.5
35 ازاده  عباسی 18.5 15
36 فاطمه یزدانی 17.5 7.5
37 ریحانه پیرهادی 19 20
38 کبری عبدلی 15 12.5
39 فاطمه محمدی 19 15.5
40 فاطمه مومنی 17.5 10
41 عظیمه منشی 20 15.5