نمرات دوره قرآنیtm84 همدان

نمرات دوره قرآنیtm84 همدان
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 فاطمه موسیوند 17 14.25
2 فائزه  نادری  20 17.5
3 مریم  گمار مکربی 19.5 17.75
4 زهرا ربیعی 20 19
5 معصومه کرد موسی وند 20 16.75
6 فاطمه خان میرزایی 20 20
7 فاطمه موسویان سروش 19.5 13.25
8 بتول  رنجبران 20 15.75
9 زهرا همدانی 20 18
10 فاطمه  بهرامی عبدیان 20 16.5
11 مهناز  رضایی صولت 20 16.25
12 زهره همدانی 20 20
13 فاطمه حسنی 19.5 19
14 مینا آهنگرانی 20 17
15 فرشنه بیات 20 17.5
16 فریبا ونایی 20 18
17 معصومه همدانی 20 17.5
18 معصومه شانوازلو 20 17
19 منا فعله گری 20 18
20 فرزانه شمس خاکریز 20 19
21 حمیده  گمار 20 18
22 لیلا وهابی 19.5 10.5
23 مهری عروتی زاد 19.5 16
24 اکرم شیری 18.5 18.5
25 رامش  کمالوندی 20 20
26 مریم  اسدی قانع 18 17.75
27 فریما بوجار 20 17.5
28 فهیمه زمانی فر 20 16.5
29 معصومه کرمیان 20 16
30 لیلا وفایی 20 17
31 زهرا الوندی 20 18.25
32 نازنین دوامی 20 19
33 سیده زینب  موسویان 20 20
34 پریسا فامیل محمدیان 20 18.75
35 سارا محمدی ستوده 20 16.75
36 فریبا کریمی 12 4