نمرات دوره قرآنیtm104

نمرات دوره قرآنیtm104 
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 هاجر احمدی 20 19
2 مونا اردستانی 20 18
3 آمنه افچنگی 20 19
4 زهرا امیری    
5 راحله آقامهدی صراف    
6 زهره بابا زاده    
7 نفیسه پارسا    
8 مریم ترکاشوند 17 19
9 نازی تقی زاده    
10 فاطمه جاوید 18 19
11 فاطمه جعفری    
12 فاطمه سادات چاوشی    
13 فاطمه چلانیان    
14 نفیسه حجاریان    
15 صغری حیدری    
16 کبری درویشی وند    
17 زهرا دمیرچی    
18 فاطمه رحیمی 20 19
19 اکرم رشید    
20 محبوبه رضایی اربایی 17 17
21 مرضیه رمضانی 18 19
22 فاطمه زارعی 20 20
23 سودابه شجاعی    
24 مریم صادقیان 20 18
25 عطیه صالحی آرا    
26 اکرم صرفی    
27 زهرا صیادی 20 19
28 سیده سمیه عباس میری    
29 عاطفه عبدلی 17 17
30 سمیرا عبدی    
31 ندا فراهانی 20 18
32 راحله فضلی    
33 فاطمه فضلی 20 20
34 اعظم قلی پور 18 20
35 فاطمه کاظم تبارزهرایی    
36 سیده زینب کریمی فرد    
37 زبیده مدانلو    
38 مرضیه ملا عبدالصمد 20 20
39 رقیه نجفی 19 19
40 سحر نجفی    
41 فاطمه نقی دولت آبادی    
42 رقیه نیکپور الی کران 20 19
43 ناهید هاشمی 19 17
44 پریناز همتی 19 19
45 فریده یوسفی    
46 محبوبه سادات یوسف زاده تکیه 19 20
47 ناهید یحیایی 18 20
48 نگین صبور    
49 فاطمه کهکی 20 19
50 زهرا کهکی 20 18
51 فاطمه  امامی 15 17