نمرات دوره قرآنی tm98 شهرستان ایزه

نمرات دوره قرآنی tm98 شهرستان ایزه
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 فاطمه باقریان 17 19
2 مرضیه خواجوی 17 15
3 حوا رفیعی 17 19
4 فاطمه خدابخشی دهناشی 19 17
5 زهرا نظری پرچستان 17 19
6 زینب سلیمانی 19 19
7 سودابه هزاریان 18 20
8 پرستو اسکندری سبزی 18 17
9 سمیرا مومنی بیدزرد 18 19
10 مینا اسیکندری سبزی 16 15
11 کبری حاجتی شیمنی 17 18
12 مولود اسدی 18 20
13 مریم کیانی 17 20
14 سپیده نجاتی 18 19
15 مهتاب حاجتی شیمنی 18 20
16 معصومه  اسکندری سبزی 17 18
17 آرزو شهولی کوه شوری 16 17
18 فاطمه دورکی 17 16
19 فاطمه نوروزی 18 20
20 معصومه  نجاتی 18 19
21 پروین سلیمانی پشت پیان 15 16
22 الهام باقرزادی 17 17
23 زهرا فارسی 17 18
24 لیلا بزرگ 16 18
25 مستانه قلی زاده 16 17
26 زهرا قلی زاده 18 19
27 زهرا حاجتی شیمنی 19 20
28 نسرین الماسی بردمیلی 18 20
29 مژگان کیانی ده کیان 15 14
30 سیما نوروزی 17 20
31 لیلا مرادی 17 19
32 زهرا رفیعی 17 16
33 فریبا حاجتی   18 19
34 سمیه جعفری تکاب 16 17
35 الهام قربانی زاده 19 18
36 لاله کیانی جعفری 18 20
37 زهره زادسر 18 20
38 بلقیس موسوی اوندی 17 18
39 مریم زادسر 19 20
40 مرضیه آنبسته زادگان 17 20
41 اکرم رضائی نژاد 17 18
42 زهرا نوروزی پور 18 20
43 پروین ظهرابی دهدزی 19 18
44 سمانه اسمعیل وندی 18 17
45 راضیه خدابخشی پاک 16 17
46 مریم خواجوی 17 15
47 مرضیه بزرگ پور 19 18
48 زهرا کیانی 19 20
49 مرضیه رشیدی نژاد 18 19
50 فاطمه اسمعیل وندی 17 18
51 آسیه مرادی 16 10
52 عظیمه نوروزی 17 20
53 زیبا بهمنی 17 20
54 لیلا نوروزی 18 20