نمرات دوره قرآنی tm107

نمرات دوره قرآنی tm107
ردیف نام نام خانوادگي  پیش نیاز قرآنی نمره شفاهی نمره کتبی
1 هاجر ابراهیمی 20 19 20
2 معصومه اسدی 20 19 19
3 پریسا اسکندری      
4 مهسا ایوب 18 19 20
5 فاطمه برزگر 15    
6 فاطمه چکاره      
7 اعظم حق پرست 20    
8 مریم خراسانی 19 17 14.5
9 هانیه رحمانی 20 19 20
10 زهرا رحیمی 20    
11 الهام رضامحمدلو 20 19 18
12 زهرا رضایی 20 19 20
13 سمیه روستا      
14 زینب روستا      
15 محبوبه سلیمی      
16 زینب سنبلی      
17 نرگس خاتون شکوری   19 20
18 زهرا طاهری جبلی 20 18 18.5
19 لیلا فراهانی 20 20 20
20 ریحانه فربین 20 19 19.5
21 سپیده قاسمی      
22 پری کرمی 18    
23 نیلوفر لطفی      
24 عاطفه مقیسه 19    
25 توران مومنی 20 18 17.5
26 نجمه میرزاحسین 20 19 19
27 سوسن نازی 20 20 20
28 راضیه نجفی 20 18 18.5
29 هدا ندرلو 20 20 20
30 نفیسه هاشمی 19 19 20
31 ندا کریمی   18 16
32 ندا محمودوند 19 17 14.5
33 ملیحه زنگنه 20 19 19.5
34 شیوا بیات 20 20 20
35 سودابه سعادتی 20 18 18
36 زهرا محمودوند 19 17 18