نمرات tm111

نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی پروژه کارورزی
تکتم چرخ زرین 15 19 19 18
فاطمه شهرآشوب 15 18 20 19
زهرا آبیار 18 15    
صدیقه چوپانی 18 18 20 20
طاهره اکملی 18 18 17 19.5
فاطمه  بیابانی 19 14 18 19.5
مریم  معظم فرد 18 20 18 19.5
طیبه واراسته 10 10 18 19
طاهره چوپانی 18 19 20 20
ماهرخ دلاوری 17 20 20 20
سیده فهیمه صادق زاده 18 20    
صبا رضایی 17 19 19 18
اعظم  رنجبر 18 18 20 20
ندا ساکی 17 19 20 19.5
اعظم  کمالی 18 20   19.5
سارا وفایی 16 18 19 19
نیره ناصریان نیک 17 20 20  
تکتم غیورارجمند 16 20 19 19.5
مهلا یعقوبی سیاه سر   17 20 15.5
فاطمه ناصری دوست 17 19 17 19
هانیه بداغ آبادی 19 20 20 20
نرگس کهخا 18 18    
سکینه  بداآغ ابادی 17 18 20 19.5
معصومه  رمضانی کرچ 19 18 19 0
عصمت کمالی 17 16 20 19.5
فائزه ابوالحسنی فرد 17 20 20 19
شیما رحیم زاده 18 17 20 19.5
اعظم قرایی 17 20 18 19.25
زهرا شمسایی 17 20    
اعظم مردافکن 19 20 17 20
نجمه عباس نیا 19 18 20 20
طیبه  اقایی 16 11 19 20
زهره جاویدی کارگر ثانی 18 18 20 20
زینب حسین زاده 17 19 19 19
ملیحه صابری زارع 17 13 18 20
سیما برزگر 16 19 20 20
زهرا یعقوبی خوشدرگی 19 19    
سمیه  صادقی 18 20 20 20
سارا بنائی 19 14 20 19.5
بی بی گل هاشمی 16 16 19 20
عزت ارا 17 20 18 20
مینا بی نیاز 17 18 18 19.5
فاطمه ارژنگی طرقی 17 20 19 16
فائزه فاطمی نژاد 17 19    
محبوبه سالاری 16 18 18 18
صدیقه شکری 18 16 20 19.5
شهربانو عباسی 17 17 20 18
زهرا دوامی        
زینب وجدانی 18 18 17  
لیلی نیک بخت 18 19 20 20