نمراتtm115

نام  نام خانوادگی نمره شفاهی  نمره کتبی پیش نیاز روانشناسی
لیلا باقرزاده     19 20
لیلا بنیانیان 19 16.5 20 20
مرضیه بهاری همدانی        
کبری تبرته فراهانی     20 20
غزاله ترکاشوند        
اکرم جعفری 20 20 20 20
زهرا حمیدی مقدم       20
زهره   دلک آبادی 19.5 20 20 20
منصوره رجاپور 20 17.5 20 20
مینا رحمتی        
فرزانه رسولی        
مهتاب رشیدی        
شادی روبین        
مریم سعیدی 15 9   18.5
مریم سعیدی نیری       20
مهرناز سعیدی نیری 18 14 20 19
زینب شادیان فر 18 18 20 20
فاطمه شم آبادی 20 20 20 20
محبوبه صادقی     19 20
فاطمه صالحی        
زهرا عربگری 19 18 20 20
کبری عسگری 15 19 19 20
امینه فرخ پناه 19 16 20 20
هانیه فضل اله زاده        
الهام قلانی       20
پری کرمی     19 19
صفیه کریمیان        
فاطمه کلیایی 17.5 12 20 20
آمنه محبی        
خدیجه سادات محمدی 20 18.5 20 20
هاجر ملکی شاهی وند 14 9 20 18
زهرا سادات موسوی        
زهره سادات موسوی        
لیلا نصیری 18 15   20
معصومه هاشم زاده فروزان     19  
مهسا  دهقانکار 18 20 19 20
ملیکا  جمالی     18 20
عاطفه کرمی     19 20
صغری محمدی 19 17.5 19 19.5
مهری دستمرد 20 16.5 19 20
عاطفه عسگری 15 14 18 20