نمراتtm115

ردیف نام نام خانوادگی گریم کلاژ یش نیاز قرآن شفاهی  قرآن کتبی روانشناسی
1 لیلا باقرزاده     19     20
2 لیلا بنیانیان 20 18.5 20 19 16.5 20
3 کبری تبرته فراهانی 20 19.5 20     20
4 اکرم جعفری 20 19.5 20 20 20 20
5 زهرا حمیدی مقدم           20
6 زهره   دلک آبادی 20 19.5 20 19.5 20 20
7 منصوره رجاپور 19   20 20 17.5 20
12 مریم سعیدی   19.5   15 9 18.5
13 مریم سعیدی نیری           20
14 مهرناز سعیدی نیری 20 19.5 20 18 14 19
15 زینب شادیان فر 20 16.5 20 18 18 20
16 فاطمه شم آبادی 20 16.5 20 20 20 20
17 محبوبه صادقی     19     20
19 زهرا عربگری 18 17.5 20 19 18 20
20 کبری عسگری 20 17.5 19 15 19 20
21 امینه فرخ پناه 20 19.5 20 19 16 20
23 الهام قلانی 20         20
24 پری کرمی 20   19     19
26 فاطمه کلیایی 20 16.5 20 17.5 12 20
28 خدیجه سادات محمدی 20 19.5 20 20 18.5 20
29 هاجر ملکی شاهی وند 18 16.5 20 14 9 18
30 لیلا نصیری 19 19.5   18 15 20
31 معصومه هاشم زاده فروزان     19      
32 مهسا  دهقانکار 20 19.5 19 18 20 20
33 ملیکا  جمالی 19 19.5 18     20
34 عاطفه کرمی     19     20
35 صغری محمدی 20 19.5 19 19 17.5 19.5
36 مهری دستمرد 19   19 20 16.5 20
37 عاطفه عسگری 20 19.5 18 15 14 20