نمرات 116

نام نام خانوادگي  پیش نیاز روانشناسی
سمیرا طانی 19 20
عاطفه غفاری 19 20
فاطمه یاقوتی 20 20
مریم عبدالرحیمی 19.5  
مرضیه عبدالرحیمی 19  
بهاره توسلی 19.5 15.5
فاطمه دهقانی 20  
نرگس سویزی 17.5 17.5
زهره نوری 17 15.5
رویا مختاریان 19 20
نرگس حسین زاده 17 19
ریحانه پورمفیدی 20 20
آمنه محبی 20 15
هانیه فضل اله زاده 20 17.5
نازی تقی زاده   19 19
نداسادات امامی میبدی 18.5 20
مریم کاظمی 17.5 19
زینب سادات حسینی حسین اباد 20 20
معصومه عظیمی 19 20
سیده حدیث حسینی   19 20
شیرین خواجه 19.5 20
ستاره ماراس پند 20 20
فریبا خلیلی 20 20
هانیه ماهوری 19.5 14
زینب   محمدی 18.5 20
معصومه جباری 17.5 20
سمانه خیرالدین 17 20
سودابه شجاعی 15 20
سیما  اسحاقیان 18.5 18.5
سمیه رجایی 19.5 19.5
معصومه احمد پور 19.5 20
آرزو  سیدی 17.5 20
سهیلا مصباحی 19.5 20
زینب برکتی 17 20
پری علی نژاد 19.5 20
طیبه کرماجانی 15 20
سمیه مهرثمرین 20 20
مائده ارجمند 17  
اشرف سیه پوش 18.5 18.5
نسیبه موسوی 20 20
زهرا حمیدی مقدم 20 20