مشهد 128

ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی پروژه
1 زهرا ایزدی 20 20 20
2 زهرا  بهمدی 18 17 17
3 سمیه خداوردی سربالائی 19 18 20
4 معصومه خدا شاهی 17 16 17
5 سحر نوفرستی 17 15 17
6 فاطمه کاظمی 18 18 18
7 فرشته نوروزی 17 20 20
8 عاطفه مرادیان گل شیخ 19 16 19
9 فاطمه شاکری تبریان 20 20 20
10 نجمه جعفری 18 17 17
11 فاطمه رضایی 19.5 15 20
12 مریم قربانی نوخاله 18 17 18
13 نفیسه ایزدی 20 19 20
14 منیژه تاج محمدی  20 20 20
15 فاطمه رمضان زاده 19 18 20
16 زهرا رستمی 17 16 20
17 آسیه نیک روش 18 18 19
18 سعیده  نخعی نژاد فوزی 20 20 20
19 فاطمه سادات غفوری 17 16 18
20 بی بی فاطمه  حسینی 17 15 17
21 لیلا پورحسین جاغرق 17 18 16
22 الهام اخلاقی قنبری 20 19 20
23 نجمه ناصری سرایدار 19 18 19
24 نجمه آقا محمدیان شعرباف 17 17 17
25 معصومه  رمضانی کرچ 16 15 17
26 فاطمه سادات ارژنگی 17 17 17
27 فاطمه گلمکانی 18 19 18
28 سمیرا سهیلی 20 20 20
29 طوبی سالار فرد 20 20 20
30 سکینه عباس زاده منظری 17 18 17
31 الهه ازقند 20 20 20
32 نعیمه نعیم آبادی 19 18 19
33 منصوره  نیکو رفتار 17 17 17
34 فاطمه نامی 20 20 20
35 بی بی مرضیه حسینی زیدانلو 17 16 17
36 زهرا رجبی 18 17 17
37 بی بی فهیمه حسینی فرزقی 19 18 20
38 منیره پور عباس خادر 20 20 20
39 زهرا کاویان پور 19 19 20
40 زینب  رضایی چقوکل 18 17 18
41 زهرا رضایی چقوکل 17 17 17