نمرات 124

ردیف نام نام خانوادگي  کلاژ نمایش گریم پیش نیاز قرآنی شفاهی نمره کتبی پروژه روانشناسی
1 مرجان عنایتی 18.3 19.75 19 18   19   19.5
2 معصومه رسولی 20 20 20 20 20 19 14 19.75
3 زهرا حشمتی بصیر 17 19.5 20 15   19   18.5
4 الهه وکیلی 18.5 20 20 19   15.25   16.75
5 فاطمه حسینی فرد 19 19.5 20 19       17.75
6 صدیقه راثی طوسی 19 19.5 20 19   18   17.25
7 کبری عبادی 18.5 18.5 20 19   14.5   16.75
8 حمیرا خجسته فر 19 19.5 20 18.5   16.5   16.5
9 فاطمه صادقی     20          
10 نسیم آسیابی فرخادی 18.5 18 20 18   19.5   19.75
11 معصومه نعمتی 19 20 20 19   19.5   20
12 نرگس سویزی                
13 فاطمه حیدری اسفندرانی 19 19.75 20 18.5   18   19.5
14 الهه ژرفی   18 20 19       17.5
15 پریسا روحی 16 18.5 20 19       17.5
16 ساحل تقی زاده 20 19.75 20 19   17.5   16.25
17 فاطمه سلیمان شاهباز 20 19.5 20 20   15   18
18 زهرا صبازاد زارع       17.5       20
19 فاطمه مرادی   19 20 17   15.25   18
20 مینا  شمس آریان 20 20   19.5   20   20
21 صدیقه نظری 20 20 19 20   14   15
22 فاطمه غفاری 18.5 18.5 20     17.5   20
23 مریم سلیمان شاهباز 16 19.5 20     17.5   18
24 مریم حسین زاده               12.5
25 سیما مدیر رنجبر       20 17 15 18 17.5