نمرات 131

ردیف نام  نام خانوادگی  پیش نیاز قرآنی روانشناسی
1 فاطمه  امیری  19 20
2 زهرا  اقتصاد  19.5 20
3 فریبا  اسحاقی  18.5 14
4 زهرا  اصل اسماعیلی زرنق  19 16
5 زینب  اسدالهی  19 19.5
6 طاهره  آقا جانی پروشی  17 20
7 منیره  بهجت  20 18.5
8 الهام  بهشتی  19.5 20
9 مرضیه  بابایی فرد  17 19.5
10 آزاده  حسینی  19  
11 مهری  خزائی  20 20
12 ندا  رنجبر  18 19
13 سپیده  ریاحین  18 19
14 زینب  سهرابی آهنگرانی    19
15 شبنم  شاکری میانجی  19.5 20
16 سحر  شعبانی  17 16.5
17 مائده  شعبانی  18.5 17
18 نگین  صبور    20
19 فاطمه  صادقی مالواجردی  18 19.5
20 زهره  عابدی  18 20
21 فاطمه  عظامی  19 20
22 مریم  غدیری  20 19.5
23 فاطمه  فرحزاد  18 14
24 فاطمه  فرجی   15
25 محدثه  فتحی  20 18
26 گلنوش  قزلو  16 20
27 سحر  کاظمی ستایش  19 17
28 مونا  کفایتی  19 20
29 فاطمه  مختاری  18 19.5
30 هاجر  میرزایی  18 15.5
31 مرضیه  ملکی    19.25
32 سیده پریسا  محجوب    20
33 مهسا  واحدی    17.5
34 زهرا  حاتمی 18 18.5