نمرات 130

ردیف نام نام خانوادگي  روانشناسی
1 سعیده  آزاد  20
2 نرگس  امینی  20
7 سمانه  زارع زاده 20
9 فاطمه  رحمانی  20
11 زهرا  زاغری  20
12 الهام  سید آبادی  17.5
14 ساناز  سعیدی  20
15 زهرا صمدی  20
16 فاطمه  صادقیان  20
17 امان پیکه  عبدالهی  20
19 معصومه  علئی  20
20 سکینه  فرامرزی کوهسار  20
21 مریم  فرازسر  20
22 خدیجه  گلی  17
24 سیده فاطمه  موسوی ناده  20
27 پروین  کشاورزی 20
28 سمانه  سلگی  
29 سمانه  احمدی 20
30 سپیده حسنی 20
31 زهره  جند الهی 20
32 مریم  محمدی 20
33 زینب قرآنی 20
34 زهرا وثوقی 20