نمرات122

ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی پروژه کارورزی
1 مریم   درزی 19 19 18 19
2 فاطمه زهرا   علیجانزاده 17 15    
3 شهربانو   تقی نژاد        
4 هدی   یوسفی 19 19.5    
5 الهام   نجف زاده 18 17    
6 معصومه   نجفی 20 20    
7 سمانه   حبیبی 18 18.5    
8 فاطمه   عزیزی 18 17.5 18  
9 مائده   موحدی 20 19.5 18 20
10 سمیه   ادیبی 19 16.5    
11 مرضیه   ظلی 20 20   20
12 فاطمه   نوربخت 18 17.5    
13 سیده سارا   مختاری 19 18.5 18 19.5
14 فاطمه  مدانلو 19 19 16  
15 رقیه   مدانلو شورکائی 19 19.5 16  
16 محبوبه   کلاگر 19 20    
17 فاطمه   صابری مقدم 19 19 16  
18 زهرا  اسدیان        
19 کلثوم   اهنگری 20 20    
20 منیره   قاسمی محله کلائی 19 17    
21 ام البنین  امامی جویباری 17 16    
22 صغری  مدانلو 19 18 16  
23 سید خدیجه افظلی 20 20 17  
24 ام البنین    باقری 18 16 16  
25 زهره   نجفیان 19 18 17 20
26 زینب   محبوبی 18 17.5    
27 مریم   اقا جانی 18 18   18
28 بهاره   برهانی 18 16 19 20
29 زهرا   نیکجو 20 20    
30 فاطمه   رحیمی 19 17.5 19 19
31 ام البنین   مهدی زاده 17 15.5 19 20
32 سید  سمانه   تقوی 20 20    
33 سلیمه   متولی طاهر 18 18.5 19 19
34 خورشید   تقی زاده 17 17    
35 فاطمه   استاد علی پور 17 14 17  
36 فاطمه زهرا   حسین زاده 19 18.5 17  
37 منیژه   تقوی 19 19